Afsnit 4.6.1

Ventilation

Bestemmelse

Der ses bort fra varmetabet fra ventilationskanaler og -aggregater inden for klimaskærmen.

Vejledning

(4.6.1, stk. 1)

I indberetningsprogrammerne til energimærkning er der et særligt felt til indtastning af ventilationskanaler og aggregater, således at disse ikke påvirker beregningen af det dimensionerende transmissionstab. Varmetabet fra ventilationsaggregater- og kanaler kan angives pr. arealenhed eller pr. længdeenhed.

Bestemmelse

Ved beregningerne skal der anvendes de aktuelle ventilationsforhold i rummene dog mindst svarende til bygningsreglementets minimumskrav. Ventilationen bestemmes på grundlag af ventilationssystemernes gennemsnitsydelse i de enkelte rum i bygningens brugstid, henholdsvis om vinteren og om sommeren i de varme perioder, f.eks. i juli og august. Ved fastlæggelse af den gennemsnitlige ydelse skal der tages hensyn til en eventuel behovsstyring og belastningerne i rummene.

Vejledning

(4.6.1, stk. 2)

Rum med ens ventilationsforhold og rum der betjenes af samme ventilationssystem, kan beregnes samlet.

Bestemmelse

Registrering af ventilation skal omfatte:

1) Ventilationsform(er).

2) Areal af ventilerede lokaler (zoner).

3) Driftstid.

4) Luftskifteværdier.

5) Virkningsgrad for varmegenvinding.

6) Indblæsningstemperatur.

7) Elvarmeflade/anden varmeflade.

8) Ventilationskanaler.

9) SEL-værdi.

10) Alder.

11) Dato for seneste eftersyn.

12) Er der indgået aftale om løbende serviceeftersyn af ventilationsanlægget (ja/nej).

13) Automatik.

14) Effekt af anlægget.

Bestemmelse

Det skal undersøges, om der foreligger målte værdier for de data, der er nævnt i stk. 3, i form af en rapport, der højst er 4 år gammel.

Vejledning

(4.6.1, stk. 4)

Hvis dette ikke foreligger, kan værdierne i håndbogens kapitel 4.7.6 anvendes til beregning af ventilation.