Afsnit 4.6.12

Solceller

Bestemmelse

Solcelleanlægget skal registreres éntydigt.

Vejledning

(4.6.12, stk. 1)

Solcelleanlægget registreres således, at man opnår det bedst mulige udgangspunkt for en korrekt beregning og beskrivelse.

I energimærkningen indgår alene den andel af solcellestrømmen som benyttes i bygningen. Oplagring på forsyningsselskabets net betragtes som indkøb af energienheder.

Den del af solcellestrømmen, som indgår i beregning af bygningens energiforbrug, vil således være den installerede effekt *udnyttelsesprocenten* systemvirkningsgraden.

Udnyttelsesprocenten beregnes automatisk i indberetningsprogrammerne.

Bestemmelse

Registreringen af solceller skal omfatte følgende:

1) Anlægsbeskrivelse.

2) Panelareal.

3) Peak Power.

4) Systemvirkningsgrad.

5) Orientering, hældning, horisontafskæring og skygger (alt svarende til, hvad der skal registreres for vinduer).

6) Hvilken zone solcelleanlægget er tilknyttet.

Vejledning

(4.6.12, stk. 2)

Formålet med at registrere solceller er at beregne, hvor stor en andel af elforbruget til bygningsdrift, der dækkes af solcellerne.

Panelareal målt i m 2 er det samlede areal inklusiv eventuelle ikke aktive arealdele, som ikke er dækket af solceller, f. eks. rammer og sprosser. For solcelleanlæg med flere afsnit beregnes panelarealet for hvert afsnit.

Som datakilde kan benyttes:

 • Driftsvejledning fra leverandør.
 • Opmåling på stedet.
 • Oplysninger fra fabrikanten.
 • Opmåling på tegninger, hvis de stemmer overens med de aktuelle forhold.

Peak Power, der måles i kW/m2 , angiver solcellepanelernes maksimale ydelse ved en solindstråling på 1000 W/m2 vinkelret på panelerne.

Peak Power angives i forhold til panelarealet og ikke i forhold til det aktive solcelleareal.

Som datakilde kan benyttes:

 • Driftsvejledning fra leverandør.
 • Oplysninger fra fabrikanten solcelleanlæg.

Systemvirkningsgraden Rp varierer fra 0,65-0,85, de fleste nye veldimensionerede anlæg ligger i intervallet 0,75-0,8. Nye anlæg er bedre end gamle pga. den teknologiske udvikling af invertere.

Rp er systemvirkningsgraden for det samlede solcelleanlæg inklusiv omformer og andet hjælpeudstyr. Hvis værdien ikke kendes kan der normalt anvendes en virkningsgrad på 0,75.

Som datakilde kan benyttes:

 • Driftsvejledning fra leverandør.
 • Beregning ud fra virkningsgraden på de enkelte delkomponenter.
 • Standardværdi på 0,75.

Orientering, hældning, horisontafskæring og skygger angives som beskrevet for skygger i forbindelse med vinduer og døre mod det fri.

Bestemmelse

Solcelleanlæg, der anvendes til andre formål og ikke kommer bygningen til gode, skal ikke registreres.

Bestemmelse

Ved placering af et solcelleanlæg på flere dele af klimaskærmen, hvor der er forskel i bl.a. orientering, hældning, horisont afskæring og skygge, opdeles anlægget i afsnit, der bedst muligt beskriver de aktuelle forhold.

Vejledning

(4.6.12, stk. 4)

Driftsvejledning for de enkelte delafsnit benyttes som grundlag for at finde data til brug for beregningen.

Hvis der er flere solcelleanlæg med forskellige data, kan der oprettes flere solcelleskemaer.

Hvis en bygning er opdelt i flere zoner, registreres hvilken zone anlægget er tilknyttet. Et solcelleanlæg kan alene komme den zone til gode, hvor det er tilsluttet.

Bestemmelse

Anlæggets beskrivelse skal omfatte:

1) Type solcelleanlæg.

2) Hvad solcelleanlægget forsyner.

3) Placering på bygning.

Vejledning

(4.6.12, stk.5)

Solcelletypen kan findes i leverandørens driftsvejledning eller ved kontakt til fabrikanten. Solcelleanlægget kan fungere som stand-alone anlæg eller med nettilslutning via en vekselretter. Ved beregning af energimærker og besparelsesforslag betragtes alle solcelleanlæg som nettilsluttet.

Bestemmelse

Solcelleanlæggets placering skal angives ved:

1) Orientering i forhold til de 8 kompasretninger som angivet under vinduer.

2) Hældning i forhold til vandret (angives i grader).

3) Horisontafskæring (vinklen mellem det vandrette plan og skyggende genstande foran solvarmepanelerne, målt ud fra midten af solvarmepanelet).

4) Skygger til højre eller venstre (bestemmes på samme måde som for vinduer).

Vejledning

(4.6.12, stk. 6)

Vinklerne bør angives med en præcision på +/- 5 grader.

Som datakilde kan benyttes:

 • Driftsvejledning fra leverandør.
 • Opmåling og registrering på stedet for de enkelte solcelleafsnit.

Bestemmelse

Ved beregning af rentabilitet for forslag om solcelleanlæg indgår den udnyttede solcellestrøm med en variabel pris pr. kWh.

I beregningen skal en eventuel fast afgift indgå på samme måde, som den gør for fjernvarme. Den del af strømmen, som sælges til nettet, indregnes til den salgspris, som bygningsejeren får i henhold til sin afregning.