Afsnit 4.6.7

Solvarme

Bestemmelse

Solvarmeanlægget skal registreres og beskrives entydigt med anvendelse, størrelse, placering, opstillingsår og fabrikantens typebetegnelse.

Vejledning

(4.6.7, stk. 1)

Registreringen omfatter, om solvarmeanlægget alene er til produktion af varmt brugsvand, alene er til rumopvarmning, eller om det er et kombineret anlæg, der både kan producere varmt brugsvand og rumopvarmning afhængigt af ydelsen.

Solvarmeanlæg, der anvendes til andre formål, og således ikke kommer en bygning til gode, registreres ikke.

Solvarmeanlæg til opvarmning af varmt brugsvand antages altid tilsluttet den først angivne varmtvandsbeholder, hvis der er flere varmtvandsbeholdere i bygningen.

Bestemmelse

For hvert delafsnit med solfangerpaneler skal der registreres:

1) Areal, hældning, orientering og skygger.

2) Det samlede solfangerareal.

3) Placering på bygning og i terræn.

4) Orientering efter de otte kompasretninger angivet under vinduer.

5) Hældning i forhold til vandret.

6) Skygger fra både højre og venstre.

Vejledning

(4.6.7, stk. 2)

Data for orientering, hældning, horisontafskæring, skygge til venstre og for skygge til højre angives på samme måde som vinduer. Vinklerne bør angives med en præcision på + / - 5 grader.

Som datakilder til arealberegning kan benyttes:

 • Driftsvejledning fra leverandør.
 • Datablad for solfanger.
 • Oplysning fra fabrikanten.
 • Opmåling på stedet.
 • Opmåling på tegninger, hvis de stemmer overens med de aktuelle forhold på stedet.

Bestemmelse

Såvel solvarmeanlæggets starteffektivitet som solfangerkredsens effektivitet skal registreres.

Vejledning

(4.6.7, stk. 3)

Som datakilde for andre anlæg kan benyttes:

 • Driftsvejledning fra leverandør.
 • Datablad for solfanger.

Bestemmelse

Der skal angives 1. ordens og 2. ordens varmetabskoefficient.

Vejledning

(4.6.7, stk. 4)

Solvarmeanlæggets varmetabskoefficient, udtrykt i W/m 2 K kan sjældent aflæses på stedet. Derfor kan som datakilde benyttes:

 • Driftsvejledning fra leverandør.
 • Datablad for solfanger.
 • Oplysninger fra fabrikanten.
 • Standardværdier.
 • Egen beregning.

Bestemmelse

Rørstrækninger mellem solfangeranlæg og forbrugssted som f.eks. solvarmebeholder eller varmeveksler skal registreres i W/K pr. m.

Vejledning

(4.6.7, stk. 5)

Data bestemmes på samme måde som for andre varmerør, dog tages der ikke hensyn til, om solvarmerør er placeret indenfor eller udenfor opvarmede rum.

Som datakilde for andre anlæg kan benyttes:

 • Driftsvejledning fra leverandør.
 • Datablad for solfanger.
 • Egen opmåling på stedet.

Bestemmelse

Elforbrug til pumpe(r) i solfangerkreds(e), samt elforbrug til eventuel automatik (i standby-mode) skal registreres.

Vejledning

(4.6.7, stk. 6)

Som datakilde for anlæg kan benyttes:

 • Driftsvejledning fra leverandør.
 • Datablad for solfanger.
 • Aflæsning af mærkeplade.

Bestemmelse

Solvarmebeholderens samlede volumen i liter skal registreres.

Vejledning

(4.6.7, stk. 7)

Som datakilde kan benyttes:

 • Driftsvejledning fra leverandør.
 • Datablad for solvarmebeholder.
 • Aflæsning på mærkeplade.

En eventuel akkumuleringstanks volumen tillægges solvarmebeholderens volumen.