Afsnit 4.6.5

Anden rumopvarmning

Bestemmelse

Når bygningen har anden rumopvarmning end et vandbårent varmefordelingssystem eller opvarmning via forvarmeflader på ventilationsanlæg, skal dette registreres og beskrives. Installationen skal beskrives, så ejer kan genkende forholdene.

For brændeovne skal den estimerede alder fremgå af energimærkningsrapporten.

Vejledning

(4.6.5, stk. 1)

Der kan være tale om direkte el til rumopvarmning eller andre opvarmningskilder.

Der skelnes mellem:

  • Direkte el til rumopvarmning.
  • Brændeovne, gasstrålevarmere og lign.

Estimeringen af brændeovnens alder kan bl.a. ske ud fra oplysninger på ovnen, fra producenten eller ejeren.

Bestemmelse

I bygninger med udelukkende vandbåren centralvarme indgår bidrag fra brændeovn eller pejseindsats ikke i det beregnede varmeforbrug.

Bestemmelse

I de områder af bygningen, hvor der anvendes andre opvarmningskilder, angives for hver af disse:

1) Virkningsgrad.

2) Luftstrømsbehov.

3) Andel af etageareal, som opvarmes med den pågældende varmekilde.

Vejledning

(4.6.5, stk. 3)

Data til beregning af virkningsgrad kan findes:

  • I varmekildens driftsvejledning.
  • Via fabrikant/leverandør.

Bestemmelse

Luftstrømsbehovet i det etageareal, som opvarmningsformen dækker, skal registreres.

Hvis dette dominerer ventilationen i zonen, skal ventilationsværdierne korrigeres svarende til luftstrømsbehovet til brændeovnen eller gasstrålevarmeren.

Vejledning

(4.6.5, stk. 4)

For en traditionel ovn eller pejs vil der være behov for tilførsel af forbrændingsluft. For en gasstrålevarmer vil der være behov for aftræk af forbrændingsluft.

Hvis ikke der foreligger data for luftstrømsbehovet, kan der antages et luftstrømsbehov på 0,5 l/s m² i det etageareal som opvarmningsformen dækker. Ved korrektionen tages der hensyn til eventuel udsugning i mekaniske udsugnings- eller ventilationsanlæg.

Bestemmelse

Når en ovn, uanset type, er tilsluttet centralvarmeanlægget eller har indbygget varmtvandsbeholder, skal den registreres som en kedel jf. kapitel 4.6.3.1, stk. 10 med den virkningsgrad, som fremgår af tabellerne i kapitel 4.7.7.

Bestemmelse

Når der er et anlæg (ventilator- eller kanalsystem), der flytter luften fra rum med ovn til rum uden varmekilde, skal disse rum medtages som opvarmet af ovnen.

Bestemmelse

En ovn kan som udgangspunkt kun opvarme det rum, den står i samt tilstødende rum, hvis der er åben adgang til disse rum uden døre, der blokerer for den varme lufts passage.

Vejledning

(4.6.5, stk. 7)

Der er ikke tale om åben forbindelse, hvis rummene er adskilt ved f.eks. en dør, eller hvis der f.eks. allerede er en dørkarm eller hængsler, som en dør nemt kan monteres på.

Bestemmelse

I bygninger, hvor ovne er den primære varmekilde, skal rum uden varmekilde registreres som el-opvarmede rum, selvom der ikke er el-radiatorer i rummet.

Vejledning

(4.6.5, stk. 8)

Se kapitel 4.4.3.1 ”Definition af opvarmet areal”.

Bestemmelse

I rum med elvarme, som også har brændeovn eller pejseindsats, skal bidrag herfra indgå som supplerende varme med 15 % af det beregnede energibehov i rummet til varme og varmt vand, uanset antal ovne i det rum ovnen(e) er placeret i.

Vejledning

(4.6.5, stk. 9)

Elvarme er både direkte elopvarmning og opvarmning ved varmepumpe, der ikke er tilsluttet vandbåren centralvarme.

Det vil ved fastsættelse af rummets energibehov være tilstrækkeligt, at angive den supplerende varmekildes andel af etagearealet som 15 % af rummets areal ift. det samlede opvarmede etageareal.

Bestemmelse

I rum med radiatorer til centralvarme skal der ses bort fra andre opvarmningskilder. Dette gælder dog ikke varmepumper.

Vejledning

(4.6.5, stk. 10)

I rum med centralvarme ses der således bort fra varmeovne.

Bestemmelse

I bygninger med flere forskellige varmekilder skal etagearealandelen beregnes for hver type. Det skal angives, hvor stor en andel systemet dækker i forhold til bygningens samlede opvarmede etageareal. Der tages hensyn til, om isolerings- og ventilationsniveau i det dækkede område er anderledes end i resten af bygningen. Arealandelen angives som et decimaltal i intervallet 0 - 1.