Afsnit 4.6.6

Varmepumper

Bestemmelse

Varmepumper skal registreres og beskrives entydigt med opstillingsår og fabrikantens typebetegnelse.

Vejledning

(4.6.6, stk. 1)

Hvis der er flere forskellige typer varmepumper i bygningen, kan der oprettes flere varmepumpeskemaer. Varmepumperne antages at bidrage til opvarmningen i samme rækkefølge, som skemaerne står i indberetningsprogrammet.

Bestemmelse

Det skal tydeligt fremgå, hvilken af nedenstående typer varmepumper der er tale om:

1) Væske/vand (optager energi fra jordslange eller grundvand og afgiver til centralvarmeanlæg).

2) Luft/vand (optager energi fra udeluft eller afkastluft og afgiver til centralvarmeanlæg).

3) Luft/luft (optager energi fra udeluft eller afkast og afgiver det via indblæsning).

4) Luft/brugsvand og luft (optager energi fra udeluft eller afkast og afgiver det via vandladekreds og indblæsning).

5) Duo anlæg (to varmepumper der dækker hhv. rumopvarmning og brugsvand).

6) Varmegenvinding og boligventilationsvarmepumper (mange muligheder med overskudsvarme eller mekanisk luftskifte).

Vejledning

(4.6.6, stk. 2-3)

Som datakilde kan benyttes:

 • Tegningsmateriale.
 • Beskrivelse.
 • Vurdering på stedet.
 • Mærkeplade eller data fra producenten.

Bestemmelse

Beskrivelsen skal omfatte, om varmepumpen alene er til produktion af varmt brugsvand, alene er til rumopvarmning, eller om varmepumpen kan producere både varmt brugsvand og rumopvarmning i kombination, alternativt om der er en duoløsning med en varmepumpe, som kan producere varmt brugsvand og en anden varmepumpe til rumopvarmning.

Bestemmelse

Oplysninger om drift og anvendelse af varmepumpen/varmepumperne skal registreres, idet varmepumpeanlæg også kan benyttes som køleanlæg om sommeren.

Vejledning

(4.6.6, stk. 4)

Det er nødvendigt at spørge bygningsejeren herom.

Bestemmelse

For varmepumper til rumopvarmning skal det angives, hvor stor en andel varmepumpen dækker i forhold til bygningens samlede opvarmede etageareal. Andelen fastlægges på samme måde som ved direkte el-opvarmning. For varmepumper, der leverer varme til indblæsningen i et ventilationsanlæg, skal der angives et negativt tal under andel af etageareal, hvis der også er anden opvarmning i rummene. Arealandelen angives som et decimaltal i intervallet 0-1 eller minus 1-0.

Vejledning

(4.6.6, stk. 5)

Metoder til bestemmelse af arealandelen:

 • Findes i projekteringsmateriale.
 • Vægtes i forhold til varmetab beregnet i det til enhver tid gældende SBi-beregningsprogram.
 • Skønnes på baggrund af varmepumpens størrelse, antal og type af andre opvarmningskilder samt eventuelt oplysninger fra bruger.
 • En luft-luft varmepumpe kan som udgangspunkt kun opvarme det rum, den står i samt tilstødende rum, hvis der er åben adgang til disse rum uden døre, der blokerer for den varme lufts passage.

Bestemmelse

Data for varmepumpens nominelle ydelse og virkningsgrad skal angives.

Vejledning

(4.6.6, stk. 6)

Dataene angives for henholdsvis rumopvarmning og produktion af varmt brugsvand.

Hvis ikke andet data kan indhentes, kan den vejledende tabel 4.7.10 – ”Standardværdier for eksisterende varmepumper i enfamiliehuse - bruges”.

Bestemmelse

Nominel COP skal registreres.

Vejledning

(4.6.6, stk. 7)

Som datakilde kan benyttes:

 • Datablad, beskrivelse.
 • Mærkeplade.

Vurdering baseret på anlæg af lignende type, størrelse, alder m.v.

Nominel COP kan beregnes efter formlen:

Nominel COP = afgivet effekt / tilført effekt.

 

Bestemmelse

Relativ COP skal registreres.

Vejledning

(4.6.6, stk. 8)

Relativ COP er en skønnet eller målt virkningsgrad ved 50 % last.

Som datakilde kan benyttes:

 • Datablad, beskrivelse.

Styring af varmepumpen er afgørende for virkningsgraden ved 50 % last, og styringsmetoden kan bedst findes via datablad. Hvis dette ikke er muligt, må konsulenten vurdere det ud fra anlæggets alder, type m.v.

En inverter sidestilles med anlæg, der har elektronisk ekspansionsventil og kapacitetsreguleret kompressor. Den relative COP ved 50 % dellast er ikke aktuel ved varmepumper til brugsvand, eftersom det kan antages, at de kører med 100 % last.

Bestemmelse

Testtemperaturerne på den kolde side, den varme side og medie på kold og varm side skal registreres.

Vejledning

(4.6.6, stk. 9)

Temperaturerne skal grundlæggende registreres, for at man kan kompensere, hvis pumpen anvendes med anden opsætning end den er testet ved.

Testtemperaturerne er fastsat efter EN 14511 og kan normalt aflæses via databladet. Testtemperaturen på den varme side skal være større end eller eventuelt lig med testtemperaturen på den kolde side.

Som datakilde kan benyttes:

 • Datablad, beskrivelse.
 • Mærkeplade.
 • Bilag.

Bestemmelse

Mediet på varmepumpens kolde side skal angives, dvs. kilden og hvilket medie varmen leveres til på den varme side.

Vejledning

(4.6.6, stk. 10)

På den kolde side er der mulighed for at vælge mellem:

 • Jordslanger.
 • Aftræk.
 • Udeluft.
 • Anden kilde.

På den varme side er der mulighed for at vælge mellem:

 • Rumluft.
 • Indblæsning.
 • Varmeanlæg.

For varmepumper udelukkende til produktion af varmt brugsvand er valgmuligheden ikke aktuel.

Bestemmelse

Hvis varmepumpen har hjælpeudstyr, som ikke har været med i test til bestemmelse af nominel effekt og/eller nominel COP, skal effektbehov til hjælpeudstyret angives.

Vejledning

(4.6.6, stk. 11)

Eksempler på hjælpeudstyr:

 • Blæser i varmefordelingssystem.
 • Pumpe i fordelingssystem til gulvvarme forsynet fra varmepumpe.

Bestemmelse

Den effekt, der tilgår varmepumpesystemet i perioder, hvor det ikke er i drift, skal registreres (Standby-forbrug).

Vejledning

(4.6.6, stk. 12)

Det kan f.eks. være effektbehov til ur og datalog, cirkulationspumpe til jordslange eller el-tracing af føringsveje.

Bestemmelse

For varmepumper, som er knyttet til ventilationssystemet, skal desuden angives virkningsgraden for en evt. varmegenvinder, den dimensionerende indblæsningstemperatur og luftstrømmen i ventilationssystemet. Hvis der sker varmegenvinding, før ventilationsluften når varmepumpen, skal genvindingens temperaturvirkningsgrad registreres.

Vejledning

(4.6.6, stk. 13)

Følgende data hentes i afsnit om ventilation:

 • Temperaturvirkningsgrad for varmegenvinding.
 • Dimensionerende indblæsningstemperatur.
 • Luftmængde.

Hvis der ikke er varmegenvinding indtastes værdien 0.

Bestemmelse

Når varmepumpen bruges til opvarmning via indblæsningsluften i ventilationssystemet, skal den dimensionerende indblæsningstemperatur registreres.

Vejledning

(4.6.6, stk. 14)

Den dimensionerende indblæsningstemperatur angives til 20 °C, hvis anlægget betjener flere rum med fælles indblæsningstemperatur. Dette gælder også for varmepumper, der alene fungerer som varmegenvinder i et ventilationsanlæg.

For luftvarmeanlæg, der betjener rum med individuelt reguleret indblæsningstemperatur, kan der angives en højere indblæsningstemperatur.

Ved fastlæggelse af den dimensionerende indblæsningstemperatur kan der tages hensyn til eventuel ekstra recirkulation af luft gennem fordamperen ved lav udetemperatur. El behovet til en eventuel boostventilator i den forbindelse skal angives under særligt hjælpeudstyr, se ovenfor. Parameteren er ikke relevant for varmepumper alene til brugsvandsopvarmning.

Bestemmelse

Luftstrømsbehovet til varmepumpen skal registreres i m³/s.

Vejledning

(4.6.6, stk. 15)

Luftstrømsbehovet skal registreres som den gennemsnitlige luftmængde, som passerer over varmepumpen. Dette vil typisk svare til qm x det ventilerede areal / 1000. Hvis der er flere ventilationsanlæg eller –zoner, som betjener en varmepumpe, eller der er varierende driftsforhold, skal der regnes et vægtet gennemsnit for luftstrømsbehovet.

Bestemmelse

Hvis der anvendes en anden varmekilde til varmepumpen end jordslange, aftræk eller udeluft f.eks. grundvand, søvand eller havvand, angives månedsmiddeltemperaturerne for varmekilden under ”Anden varmekilde”. Desuden angives temperaturdifferencen over veksleren ved henholdsvis rumopvarmning og opvarmning af varmt brugsvand.