Afsnit 4.4.7.3

Investeringsbehov for kategori 1-forslag

Bestemmelse

For hvert rentabelt besparelsesforslag skal energikonsulenten estimere samtlige udgifter til forslagets gennemførelse. Det skal desuden, vurderes, om de berørte bygningsdele er vanskeligt tilgængelige, og i så fald skal der tages hensyn hertil.

Vejledning

(4.4.7.3, stk. 1)

Det gælder blandt andet udgifter til:

  • Materialer.
  • Timeløn – det forudsættes, at projektet gennemføres af professionelle håndværkere.
  • Projekteringsomkostninger.
  • Byggepladsomkostninger, herunder stillads.
  • Følgeomkostninger, f.eks. omlægning af el og vand eller andet, som er nødvendigt, hvis forslaget gennemføres.
  • Miljøomkostninger – herunder bortskaffelse af affald.
  • Evt. myndighedsgebyr.

Bestemmelse

Estimatet skal være realistisk og retvisende. Estimatet skal således baseres på almindeligt anvendte byggevarer, og alle priser skal være aktuelle, når energimærket indberettes.

Vejledning

(4.4.7.3, stk. 2)

Energikonsulenten kan benytte anerkendte prisbøger og prisoversigter i elektronisk form.

Bestemmelse

Både den årlige energibesparelse og estimatet for investeringsbehovet skal omfatte det pågældende forslag i sin helhed.

Vejledning

(4.4.7.3, stk. 3)

Hvis der f.eks. stilles forslag om bedre vinduer, omfatter det beregnede investeringsbehov og den beregnede energibesparelse alle de berørte vinduer og ikke blot et enkelt vindue, også selvom alle de berørte vinduer måtte være ens.

Bestemmelse

Tallene for energibesparelsestiltaget skal dække hele opgaven. I energimærkningsrapporten må det ikke opgives som investering eller besparelse per kvadratmeter.

Vejledning

(4.4.7.3, stk. 4)

Energikonsulenten kan gøre opmærksom på usikkerheden ved estimeringen af investeringen, f.eks. ved at bemærke, at det normalt kræver konkrete tilbud for at få sikkerhed for hvad et tiltag koster.