Afsnit 4.4.2

Række-, kæde eller dobbelthuse

Bestemmelse

Ved helt eller delvis sammenbyggede enfamiliehuse med lodret skel (række-, kæde- eller dobbelthuse) skal hver enhed energimærkes, som var det én bygning jf. dog stk. 2.

Vejledning

(4.4.2, stk. 1)

Dette er bygninger med anvendelseskode, 130, 131 og 132. For nye række, kæde eller dobbelthuse, se bilag 2, kapitel 2.1, stk. 6.

Bestemmelse

For enheder jf. stk. 1, der er beliggende i samme bygning, kan der udarbejdes en energimærkning for hele bygningen, såfremt alle enheder i bygningen:

  • Har samme BBR-anvendelseskode, og anvendes til beboelse.
  • Anvendes til udlejning, jf. § 7 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger.
  • Har samme ejer.
  • Har samme opvarmningsform.
  • Har ensartet klimaskærm.

Vejledning

(4.4.2, stk. 2)

Metoden kan anvendes ved energimærkning af eksisterende enheder/bygning.

Enhederne skal alle være registeret med samme anvendelseskode, dvs. enten 130, 131 eller 132. Derudover skal alle enhederne være beboelse. Dermed er det ikke muligt at lave en energimærkning af flere enheder, hvis der foreligger blandet anvendelse jf. kap. 4.4.5. Såfremt der er et mindre erhverv, som ikke skal registreres efter reglerne for blandet anvendelse, vil det fortsat være muligt, at udarbejde en energimærkning for flere enheder, f.eks. hvis der er registeret kontor på 18 m2 i en 100 m2 rækkehuse.

Ved samme opvarmningsform menes der, at både primære og supplerende varmeforsyning i hver enhed er den samme, f.eks. at alle enheder har fjernvarme, gaskedel, elvarme mv. Ved individuelle anlæg, skal anlægstypen være de samme i hver enhed.

Såfremt der er tegn på, at alene nogle af enhederne har supplerende varmeforsyning f.eks. at der ses en skorsten på en af enhederne, kan enhederne ikke energimærkes som var det én bygning. I stedet skal der ske energimærkning af de enkelte enheder.

Ved ensartet klimaskærm forstås, at klimaskærmen er ensartet for hele bygningen med hovedsageligt de samme konstruktioner for alle enheder, således skal de forskellige enheder have samme type vægge, tage og gulve. Det afgørende er, om enhedernes varierende konstruktionsopbygning, er gennemgående for alle enheder. F.eks. foreligger der en ensartet klimaskærm, hvis en enhed består af forskellige vægkonstruktioner, såsom muret og lette konstruktioner, men det er gennemgående for alle enheder.

Er der udskiftet enkelte vinduer eller døre vil der kunne foreligge en ensartet klimaskærm. Alle vinduer og døre registreres efter metoden i kapitel 4.5.4 Registrering af vinduer og yderdøre.

Der foreligger ikke ensartet klimaskærm, såfremt en af enhederne består af en muret konstruktion, mens de andre enheder er med lette konstruktioner.

Bestemmelse

Energimærkningsfirmaet skal indhente oplysninger om, at:

  • Enhederne har samme ejer.
  • Enhederne anvendes til udlejning, jf. § 7 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

Vejledning

(4.4.2.1, stk. 1)

Ejeroplysninger kan slås op på www.boligejer.dk eller i OIS-registeret.

Bestemmelse

Bygningsejer skal ved aftaleindgåelse oplyse til energimærkningsfirmaet, hvorvidt enhederne anvendes til udleje.

Vejledning

(4.4.2.1, stk. 2)

Se kapitel 4.2 for øvrige punkter, som aftalen bør indeholde.

Bestemmelse

Såfremt enhederne er forsynet med individuelle varmeforsyningsanlæg, som dog anvender samme forsyningsform, skal ejer oplyse om alderen på anlæggene er ens. Såfremt alderen ikke er ens, så skal ejer også oplyse om, hvilke anlæg der er udskiftet.

Vejledning

(4.4.2.1, stk. 3)

F.eks. hvis en bygning med 5 enheder, alle forsynes med gas, men har hver sit anlæg, her vil ejeren skulle oplyse, om alderen på anlæggene er ens. Er det ikke tilfældet, så skal ejer oplyse om, hvilke anlæg der er udskiftet. Er f.eks. anlæg i enhed 2 og 5 udskiftet, så skal energikonsulenten besigtige disse anlæg, samt en af de andre enheders anlæg.

Bestemmelse

Der skal som minimum foretages en bygningsgennemgang af en gavlenhed. Såfremt bygningen består af mere end to enheder, skal også en enhed imellem gavlenhederne gennemgås jf. dog stk. 2.

Vejledning

(4.4.2.2, stk. 1)

Udarbejdelsen af energimærkningen følger i øvrigt metoden beskrevet i dette bilag, herunder bl.a. bygningsgennemgang og registrering.

Bestemmelse

Er der tegn på, at de gennemgåede enheder ikke er repræsentative, så skal yderligere enheder gennemgås. Således skal den udarbejdede energimærkning altid være retvisende.

Vejledning

(4.4.2.2, stk. 2)

Såfremt klimaskærmen ikke er ensartet for hele bygningen med hovedsageligt de samme konstruktioner for alle enheder, så kan energimærkning ikke udføres efter disse regler. I stedet skal der ske energimærkning af de enkelte enheder.

Såfremt varmeforsyningen sker ved individuelle anlæg, og ejer oplyser, at alderen ikke er ens på anlæggene, så skal energikonsulenten gennemgå de anlæg som ikke er ens, samt en af de andre enheders anlæg.

Bestemmelse

Energikonsulenten skal angive i energimærkningsrapporten, under feltet ”Kommentar til bygningsbeskrivelsen”, hvilke enheder der er gennemgået.

Vejledning

(4.4.2.2, stk. 3)

Eks. hvis bygningen indeholder enheder med adresserne, Energivej 2a -2e, og det alene er 2a og 2d, der er gennemgået. Her skal det af rapporten fremgå, at alene 2a og 2d er gennemgået.

Bestemmelse

Beregningsmetoden følger SBi-anvisningen 213, afsnit 4.1.3 antal boligenheder, registrering af antal boligenheder.

Vejledning

(4.4.2.3, stk. 1)

Formlen til beregningen af energimærket ændres, idet antallet af boligenheder indføres i formlen. Eksempel (grænseværdi for energimærke B): Energimærke B opnås når beregnet, årligt energibehov per m² < 70 kWh/m2 + X *2200 kWh / A

A = opvarmet bruttoetageareal i m² for samtlige boligenheder

X = antal boligenheder.