Afsnit 4.4.7.1

Kategorisering af forslag

Bestemmelse

Energibesparelsesforslag skal opdeles i to kategorier:

1) Kategori 1-forslag (rentable), har en simpel tilbagebetalingstid, som er mindre end eller lig med foranstaltningens levetid, når forslaget gennemføres uafhængigt af andre renoveringstiltag.

2) Kategori 2-forslag (rentable, hvis udføres sammen med andre renoveringer) omfatter forslag, som har en tilbagebetalingstid, der er længere end levetiden, når de gennemføres uafhængigt af en renovering eller reparation, hvor den simple tilbagebetalingstid er maksimalt lig med foranstaltningens levetid, hvis forslaget gennemføres i forbindelse med andre renoveringstiltag, f.eks. ved alm. vedligehold.

Vejledning

(4.4.7.1, stk. 1, nr. 1)

Tilbagebetalingstiden (Tbt) defineres som investeringen (I) divideret med den årlige energibesparelse (Eb) ved gennemførelsen af foranstaltningen, det vil sige:

Tbt = l/Eb

Levetiden er det antal år, som den ændrede installation eller bygningsdel må forventes at kunne fungere.

Levetider kan enten være standardværdier, som fremgår af de vejledende tabeller i håndbogen kapitel 4.7.1.1, eller den levetid, som leverandøren af den pågældende komponent kan garantere eller dokumentere.

Bestemmelse

For kategori 2 forslag skal der i energimærkningsrapporten ikke fremgå investeringsbehov eller tilbagebetalingstid.

Bestemmelse

I energimærkningsrapporten er der mulighed for at gruppere flere forslag, således at de samlet set bliver rentable, uanset at et eller flere elementer i gruppen isoleret set ikke er rentabelt/rentable. Grupperingen kan kun udføres for sammenhængene bygningsdele, eller hvor det ikke giver mening at udføre ét forslag, som er afhængigt af et andet.

Hvis der er mange besparelsesforslag, kan alle ikke slås samme i én gruppe for at opnå en rentabel beregning.

Vejledning

(4.4.7.1, stk. 3)

F.eks.:

  • Varmepumpe m. integreret varmtvandsbeholder.
  • Varmefordelingsanlæg og terrændæk.