Afsnit 4.4.7

Forslag om energibesparelser

Bestemmelse

Energikonsulenten skal vurdere muligheden for energiforbedring i forhold til:

1) Alle dele af klimaskærmen.

2) Alle installationer som indgår i beregningen af energiforbruget, herunder også automatik som måtte knytte sig hertil.

3) Varmtvandsforbrug.

4) Fælles/alm. belysning. Dette gælder dog ikke for BBR-anvendelseskoderne 110, 120, 130, 131 og 132. Derudover også for 185 og190 under 500 m².

5) Udskiftning af bygningsfaste, stærkt el-forbrugende komponenter.

6) Konvertering til eller supplering med anden forsyning, herunder vedvarende energi og energikilder baseret på vedvarende energi.

Vejledning

(4.4.7, stk. 1, nr. 6)

Det betyder bl.a., at hvis bygningen opvarmes med direkte el, skal der altid enten stilles forslag om konvertering til varmepumpe eller tilslutning til kollektiv forsyning. På https://sparenergi.dk findes værktøjet "Ny varme", hvor muligheden for forskellige tilslutningsmuligheder kan undersøges.

I tilfælde, hvor anvendelsen af ny-varme beregneren viser mulighed for tilslutning til kollektiv forsyning bør dette angives i energimærkningsrapporten, uanset om der foreslås konvertering til dette.

Bestemmelse

Energikonsulenten skal altid tage følgende tiltag i betragtning:

1) Udbedring af utætheder i klimaskærmen, hvis der er regnet med øget ventilation som følge af utætheder i klimaskærmen.

2) Udskiftning af kedler ældre end 10 år.

3) Varmtvandsinstallation og styring.

4) Installation af vedvarende energikilder.

Vejledning

(4.4.7, stk. 2)

Energikonsulenten bør ikke foreslå tætning af klimaskærmen i bygninger, hvor det kan medføre for lille ventilation, medmindre der samtidig foreslås andre foranstaltninger til at forbedre ventilationen og der udtrykkeligt gøres opmærksom på problemstillingen i energimærkningsrapporten.

Energikonsulenten skal her være opmærksom på konvertering til anden forsyning jf. stk. 1, pkt. 6, samt installation af vedvarende energikilder, jf. pkt. 4.

Det betyder, at normalt vil udgangspunktet være, at der ved udskiftning af kedler ældre end 10 år, foreslås ændring til energikilder baseret på vedvarende energi, som fx varmepumpe eller kollektiv forsyning.

Der kan også gives forslag om konvertering for kedler, der ikke er ældre end 10 år

Vindmøller, skal kun betragtes, såfremt landskabet og grunden er oplagt hertil.

Bestemmelse

Hvis de i stk. 2 nævnte tiltag ikke medtages, skal årsagen til det angives i energimærkningsrapporten.

Bestemmelse

Energimærkningsrapporten skal ikke indeholde forslag til energi-, el- eller vandbesparelser på andre områder end overnævnte.

Vejledning

(4.4.7, stk. 4)

Forslag vedrørende hårde hvidevarer, elektronik, butiks- eller procesudstyr skal f.eks. ikke medtages.

Bestemmelse

Energikonsulenten skal desuden altid vurdere, om der kan findes andre forslag, herunder mindre vidtgående forslag, som har kortere tilbagebetalingstid, kræver en mindre investering eller som af anden grund må formodes at virke mere motiverende.

Bestemmelse

Alle energibesparelsesforslag skal tilpasses bygningen.

Bestemmelse

Besparelsesforslagene skal respektere begrænsningerne for bevaringsværdige bygninger og må ikke være uforenelige med bevaringsværdierne. Energikonsulenten skal beskrive hvilke forslag, der ikke er medtaget af denne grund i energimærkningsrapporten.