Afsnit 4.6.9.2

Varmt vand

Bestemmelse

Registrering af anlæg til varmt brugsvand skal give grundlag for:

  • At energiforbrug til varmt vand kan indgå ved beregning af bygningens samlede forbrug.
  • At potentiale for energibesparelser vedrørende varmt vand kan kortlægges og beregnes korrekt.

Bestemmelse

Anlæg til varmt brugsvand skal registreres entydigt. Registreringen skal omfatte:

1) Varmtvandsforbrug.

2) Varmt brugsvandstemperatur.

3) Varmtvandsbeholder/varmtvandsveksler.

4) Varmetab fra tilslutningsrør skal altid medtages, se dog stk. 3 og 4.

5) Ladepumpekreds.

6) Cirkulationspumpe til varmt brugsvand.

7) Alle fordelings- og cirkulationsrør med cirkulation eller eltracing skal medtages, også dem i opvarmede rum inden for klimaskærmen.

Vejledning

(4.6.9.2, stk. 2)

Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter og placeret i opvarmede rum medtages i indberetningsprogrammet til energimærkning ved at der vælges et default værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til:

  • 4 meter med 30 mm isolering (U-værdi = 0,16 W/m²K).
  • b-faktoren for tilslutningsrørene antages at være den samme, som for varmtvandsbeholderen (svarende til et opvarmet rum, b = 0).

Hvis tilslutningsrør ikke er placeret i opvarmede rum eller er over 5 meter kan default værdisættet ikke anvendes, og rørene registreres efter de faktiske forhold.

(4.6.9.2, stk. 2, nr. 7) Varme brugsvandsrør uden cirkulation eller el-tracing skal ikke indregnes.

Bestemmelse

Fælles rørstrækninger fra varmeforsyningen til varmtvandsbeholder og varmefordelingsanlægget medregnes altid som tilslutningsrør.

Vejledning

(4.6.9.2, stk. 3)

Illustration af definitionen af tilslutningsrør mellem varmeforsyning og varmtvandsbeholderen.

Illustration af definitionen af tilslutningsrør mellem varmeforsyning og varmtvandsbeholderen.

Bestemmelse

Tilslutningsrør, placeret i opvarmede rum og med en samlet længde under 5 meter svarende til at varmeforsyningen og varmtvandsbeholderen er placeret i umiddelbar nærhed af hinanden, skal registreres ved at et standard værdisæt for varmetabet vælges. Den samlede længde er inkl. omregning af ækvivalent længde for ventiler, målere og andre komponenter.

Vejledning

(4.6.9.2, stk. 4)

Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter medtages i indberetningsprogrammet til energimærkning ved at der vælges et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til:

  • 4 meter med 30 mm isolering (U-værdi = 0,16 W/m²K).
  • b-faktoren for tilslutningsrørene antages at være den samme, som for varmtvandsbeholderen (svarende til et opvarmet rum, b = 0).

Hvor varmeforsyningen og varmtvandsbeholderen er sammenbygget, og der således ikke kan registreres synlige tilslutningsrør, medregnes disse ikke.

Bestemmelse

For tilslutningsrør med en samlet ækvivalent længde over 5 meter foretages registreringen af varmetabet.

Bestemmelse

For boliger anvendes et årligt forbrug af varmt brugsvand på 250 liter pr. m² opvarmet etageareal. For boliger antages dog et årligt forbrug af varmt brugsvand på maksimalt 60 m3 pr. boligenhed.

Bestemmelse

I andre bygninger end boliger antages et årligt forbrug af varmt brugsvand på 100 liter pr. m² opvarmet etageareal.

Bestemmelse

For specielle bygninger som f.eks. sportshaller, svømmehaller og skøjtehaller anvendes tabel 4.7.14.4 om standard vandforbrug.

Bestemmelse

Varmt brugsvand skal antages opvarmet til mindst 55 °C ved enfamiliehuse. Hvis der anvendes andre temperaturer skal reglerne fra DS 439 overholdes.

Bestemmelse

Ved flerfamilie- og erhvervsbygninger skal varmt brugsvand registreres som opvarmet til mindst 58 °C.

Bestemmelse

Varmtvandsbeholdere og gennemstrømningsvandvarmere registreres ved angivelse af følgende data:

1) Beholdervolumen i liter.

2) Isoleringstype, tykkelse- og tilstand.

3) Placering i bygningen.

4) Beholdertype.

5) Ved flere beholdere angives, hvilket bygningsafsnit de hver især dækker.

Vejledning

(4.6.9.2, stk. 11)

Ved beskrivelse og beregning skelnes der mellem følgende 4 typer:

  • Præisolerede beholdere.
  • Traditionelt isolerede varmtvandsbeholdere.
  • Varmeveksler og beholder (system med ladekreds).
  • Gennemstrømningsveksler (uden beholder).

Bestemmelse

Beholdervolumens ydre mål registreres og benyttes til at estimere det indvendige volumen.

Gennemstrømningsvandvarmere registreres som beholdere med et volumen på 0 liter.

Når en varmtvandsbeholder virker som buffer i solvarmesystem eller lignende, skal bufferdelen inkluderes i det registrerede volumen.

Vejledning

(4.6.9.2, stk. 12)

Hvis volumen fremgår af mærkeplade på beholderen skal denne værdi benyttes.

I bygninger med flere varmtvandsbeholdere eller gennemstrømningsvandvarmere af samme type, kan den gennemsnitlige beholdervolumen benyttes for disse varmtvandsbeholdere eller gennemstrømningsvandvarmere af samme type.

Bestemmelse

Det skal registreres om varmtvandsbeholder er el-opvarmet, og hvis den er det, skal man desuden registrere, om der altid benyttes el, eller om der kun benyttes el i perioder.

Bestemmelse

Til brug for anlægsbeskrivelsen skal det registreres, om varmtvandsbeholderen indgår i et solvarme- og/eller varmepumpesystem.

Vejledning

(4.6.9.2, stk. 14)

Det bør desuden vurderes, om varmtvandsbeholderen kan benyttes ved nyetablering af et sådan system.

Bestemmelse

Varmetab fra varmtvandsbeholdere. Beholderens isolering skal registreres og beskrives.

Vejledning

(4.6.9.2, stk. 15)

Varmetab fra typiske varmtvandsbeholdere fremgår af tabellerne i kapitel 4.7.14.

Bestemmelse

Varmetab fra tilslutningsrør over 5 meter. Rørstrækningen til varmtvandsbeholderen registreres. Registreringen omfatter følgende punkter:

1) Rørlængde.

2) Gennemsnitlig dimension.

3) Antal ventiler, målere og andre komponenter, som giver øget varmetab.

4) Gennemsnitlig isoleringsstand.

Vejledning

(4.6.9.2, stk. 16)

Rørlængderne kan opgøres samlet for frem- og returløb. I så fald benyttes middelværdien for frem- og returløbstemperatur ved varmetabsberegningen.

Varmetab fra tilslutningsrør fremgår af tabellerne i kapitel 4.7.

Alternativt kan varmetabet beregnes i henhold til DS 452 ”Termisk isolering af tekniske installationer”.

Tabellerne angiver også, hvordan komponenter kan omregnes til ”meter rør”, således at varmetabsberegningen forenkles.

Betegnelserne lille, middel og stor henviser til komponenternes overfladeareal og ikke til deres dimensioner i øvrigt.

Bestemmelse

Ladekredspumper og deres styring skal registreres.

Vejledning

(4.6.9.2, stk. 17)

Ladekredsanlæg benyttes typisk i bygninger med høj spidsbelastning på det varme brugsvand. Vandet forvarmes i en buffertank før varmtvandsbeholderen/gennemstrømningsveksleren. Nogle solvarmeanlæg og biobrændselsanlæg er opbygget på denne måde.

Bestemmelse

Ladekredspumpens nominelle effekt skal registres ifølge mærkepladen eller i databladet.

Vejledning

(4.6.9.2, stk. 18)

Hvis der ikke er nogen ladekredspumpe, eller hvis ladning sker med en kombipumpe, skal der ikke angives nogen værdi for den optagne effekt.

Bestemmelse

Det skal registreres, om ladekredspumpen er styret, så den kun kører, når der er behov for brugsvandsopvarmning.

Bestemmelse

Ladeeffekten ved opvarmning af varmtvandsbeholdere skal registreres.

Vejledning

(4.6.9.2, stk. 20)

Hvis ladeeffekten ikke er oplyst, kan det antages, at der er en ladeeffekt på 0,1 kW pr. liter beholdervolumen. Ladeeffekten kan også antages at være lige så stor som kedeleffekten.

Bestemmelse

Hvis bygningen har cirkulationspumpe(r) til varmt brugsvand skal følgende data for pumpen registreres:

1) Pumpens nominelle effekt.

2) Styring.

3) Placering.

4) Fabrikat/type.

Vejledning

(4.6.9.2, stk. 21)

Drifttid kan sættes til 1 = 100 %, for anlæg i konstant drift.

For cirkulationspumper, som kun betjener en eller eventuelt to boligenheder, kan der ligeledes antages reduceret driftstid, forudsat at pumperne er forsynet med den nødvendige automatik. For tids- eller termostatstyrede cirkulationspumper kan det i så fald antages, at de kun kører halvdelen af tiden.

Der kan ikke beregnes varmetab i indberetningsprogrammerne fra varmtvandsrør, hvis der ikke er en cirkulationspumpe.