Afsnit 4.4.3.1

Definition af opvarmet areal

Bestemmelse

Energimærkningen skal baseres på det opvarmede etageareal.

Vejledning

(4.4.3.1, stk. 1)

Det er altid det faktiske opvarmede areal, der skal ligge til grund for energimærkningen.

Bestemmelse

Energikonsulenten skal foretage en præcis og fuld opmåling af det opvarmede areal. Ved det opvarmede etageareal forstås:

 • Beboelses- og erhvervsareal registeret i BBR.
 • Den del af bygningens samlede areal, der kan opvarmes til mindst 15 °C, inkl. eventuelle glasrum, kældre og overdækkede rum. En bygnings opvarmede etageareal beregnes ved sammenlægning af bruttoarealerne af samtlige opvarmede etager, herunder opvarmede kældre og tagetager. Bruttoarealet måles til ydersiden af ydervæggene i et plan bestemt af oversiden af færdigt gulv.
 • For tagetagen gælder, at der til arealet kun medregnes den del af arealet, der i et vandret plan 1,5 m over færdigt gulv ligger inden for planets skæring med tagbeklædningens udvendige side.
 • Rum, der går gennem flere etager, medregnes kun til den etage, i hvilket gulvet er beliggende. Trapper, trapperum, installationsskakte, altangange og elevatorskakter medregnes dog for hver etage.

Vejledning

(4.4.3.1, stk. 2)

Opmålingen af det opvarmede etageareal følger SBi-anvisning 213, medmindre andet er angivet i denne bekendtgørelse.

Boligarealer og erhvervsarealer fremgår af BBR, og kan ses via opslag på www.ois.dk eller www.boligejer.dk.

Nærmere information om, hvad der er inkluderet i Boligarealerne/erhvervsarealerne findes i BBR instruksen, under 5.1 ”Arealer”: https://instruks.bbr.dk/arealer/0/31

Bygninger registreret med anvendelseskode i BBR som garage (910) er i henhold til § 4, nr. 4 i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger undtaget fra energimærkning.

Bestemmelse

Energikonsulenten skal i energimærkningsrapporten beskrive, hvorledes det opvarmede areal er fremkommet.

Vejledning

(4.4.3.1, stk. 3)

Kan f.eks. beskrives ved at oplyse de registrerede m2 for hver etage.

Bestemmelse

Energikonsulenten skal vurdere, om der er afvigelser mellem det faktiske areal i bygningen og det oplyste areal i BBR. Ved markante og iøjefaldende afvigelser, skal energikonsulenten beskrive det i feltet ”Kommentarer til bygningsbeskrivelsen”.

Vejledning

(4.4.3.1, stk. 4)

Se i øvrig bilag 1, kapitel 1.5.4, ved forkert registrering i BBR.

Markante og iøjefaldende afvigelser kan f.eks. være følgende:

 • En afvigelse på mere end +/-10 % mellem det faktiske opvarmede areal i bygningen og det registrerede areal i BBR.
 • Opvarmede kælderarealer, som ikke er godkendte jf. BBR.
 • Arealer, som er opvarmede iht. kapitel 4.4.3.1, men ikke medgår i det samlede bolig-/erhvervsareal ifølge BBR.
 • Tilbygninger som ikke er registreret i BBR.

Bestemmelse

Beboelses- og erhvervsrum, som er uden nogen form for varmekilde, og som ikke er i åben forbindelse med andre opvarmede rum, registreres som opvarmet med samme opvarmningsform som resten af bygningen, uanset at der ingen varmekilde er i rummet.

Se dog:

 • Kapitel 4.4.3.2 ved lager.
 • Kapitel 4.6.5 stk. 7 og 8, der fastsætter andre regler, når der er tale om ovn som opvarmningskilde.
 • Kapitel 4.6.6 stk. 5, der fastsætter andre regler, når der er tale om en luft-luft varmepumpe som opvarmningskilde.

Energikonsulenten skal altid vurdere, om opvarmningsformen er tilstrækkelig til at kunne opvarme beboelses- og erhvervsrum, som er uden nogen form for varmekilde, jf. dog kap. 4.4.3.2, stk. 4 vedr. uopvarmet lager.

Hvis energikonsulenten vurderer, at opvarmningsformen ikke er tilstrækkelig, registreres beboelses- og erhvervsrum uden varmekilde som el-opvarmet.

Vejledning

(4.4.3.1, stk. 5)

Beboelsesrum kan f.eks. være:

 • Soveværelse.
 • Opholdsrum.
 • Kontorrum.
 • Køkken.
 • Udnyttet tagetage.
 • Kælderrum som ifølge BBR er godkendt til beboelse.

Bestemmelse

Beboelses- og erhvervsrum, som er uden nogen form for varmekilde, skal tydeligt angives i energimærkningsrapporten, samt hvordan de forudsættes opvarmet.

Bestemmelse

Varmetab m.v. fra lager, der opvarmes til mellem 5 °C og 15 °C beregnes særskilt. Lagerareal indgår derfor ikke som opvarmet areal i den almindelige beregning.

Vejledning

(4.4.3.1, stk. 7)

Se kapitel 4.4.3.2 om lager.