Afsnit 4.7.1.2

GUF-værdier

Hent tabellen
GUF %
Beboelse30
Døgninstitution med og uden catering31
Anden helårsbeboelse22
Garageanlæg15
Kontor og handel18
Hotel, restaurant, vaskeri, frisør og lign.28
Kulturbygninger14
Undervisning og forskning, herunder efterskoler, kostskoler, højskoler, gymnasium, erhvervsskoler, universiteter og lignende.19
Hospital, sygehjem fødeklinik o.l.29
Daginstitution28
Anden institution, herunder fængsel, kaserne,26
Bygning til idrætsformål herunder klubhus, idrætshal, svømmehal, skøjtehal36

Når en bygnings årsforbrug er registreret, kan man beregne, hvor stort forbruget ville have været i et klimamæssigt normal-år. Dette tal kaldes det klimakorrigerede forbrug og beregnes således:

Klimakorrigeret forbrug = GUFreg.år + (GAFreg.år x GDnormal/GDreg.år)

hvor:

GDnormal er antallet af graddage i et klimamæssigt normal-år

”GDreg.år” er antallet af graddage i registreringsåret

”GUFreg.år” står for graddage-uafhængigt forbrug i et helt registreringsår

”GAF år” står for graddage-afhængigt forbrug i registreringsåret

GUF kaldes også basisforbruget og består af følgende:

  • Varmtvandsforbrug.

  • Varmetab fra cirkulationsledninger for varmt brugsvand.

  • Varmetab fra rørinstallationer.

  • Komfortgulvvarme i badeværelser og lignende.

  • Tomgangstab fra kedler og varmtvandsbeholdere.

  • Tomgangstab fra tilslutningsanlæg til fjernvarme.

  • Opvarmning af åben ekspansionsbeholder, f.eks. på loft.

Som det fremgår, består GUF af forbrug, som må forventes at være nogenlunde det samme, uanset om det er varmt eller koldt udendørs.