Afsnit 4.5.3.5

Linjetab

Bestemmelse

Linjetab og tillæg til U-værdier registreres i henhold til metoden i DS 418.

Bestemmelse

Linjetabet for samlingen mellem vindue/yderdør og ydervæg kan registreres ved brug af værdierne for Ψsa jf. tabel 1 i kapitel 4.7.3.5 og opmåling af murhullets tilhørende perimeter, lsa.

Kendes den præcise kuldebroisoleringstykkelse (20, 30, 40, 50 mm), eller hvis karmen er placeret forskudt for kuldebrosisoleringen kan Ψsa bestemmes ved opslag i DS 418.

Vejledning

(4.5.3.5, stk. 2)

I byggeri opført efter 1985 kan det normalt antages, at der er udført kuldebroisolering i udmuringen mellem for- og bagmur.

Der kan ses bort fra samlingslinjetabet i lette ydervægskonstruktioner (træskelet).

Bestemmelse

Tillæg til ydervæggens U-værdi for udmuring/falselementer omkring vinduer og yderdøre kan registreres ved brug af værdierne for ΔUtillæg jf. tabel 2 i kapitel 4.7.3.5, som funktion af forholdet mellem murhulsperimeter og ydervægsarealet (ekskl. areal af vinduer og yderdøre).

For andre konstruktionstyper, end hvad der fremgår af tabel 2, registreres tillægget til ydervæggens U-værdi efter metoden DS 418.

Vejledning

(4.5.3.5, stk. 3)

I byggeri opført efter 1985 kan det normalt antages, at der er udført kuldebroisolering i udmuringen mellem for- og bagmur.

Hvis ydervæggen ikke indeholder vinduer eller yderdøre udelades tillægget.

For vinduespartier og yderdøre der har bundkarm direkte på fundament, skal bundkarmens længde ikke medregnes i den samlede murhulsperimeter.

Bestemmelse

For at kunne beregne linjetab ved fundament, skal nedenstående forhold registreres:

1) Konstruktion mellem fundament, nederste del af ydervæg og gulvkonstruktionen.

2) Længde af kuldebroer.

3) B-faktor.

Vejledning

(4.5.3.5, stk. 4)

Kuldebroslængden, m, er længden af ydervægsfundamenter og kælderydervægsfundamenter i meter.

For ydervægsfundamenter ved terrændæk og kældergulve bestemmes kuldebroens længde af fundamentets ydre omkreds, hvilket ofte er det samme som bygningens ydre omkreds.

For kuldebroer, hvor konstruktionsdetaljer og temperaturfaktor varierer, foretages der en underopdeling af kuldebroens længde.

Se i øvrigt kapitel 4.7.3.

Bestemmelse

Linjetab for skillevægsfundamenter medtages som tillæg til terrændækkets U-værdi. For typiske enfamiliehuse, kan tillæg til terrændækkets U-værdi ved antagelse af skillevægsfundamenter, bestemmes ved brug af værdierne for ΔUtillæg jf. tabel 1 i kapitel 4.7.3.4.

For andre bygninger medtages tillægget efter DS 418.

Vejledning

(4.5.3.5, stk. 5)

Der findes normalt skillevægsfundamenter under bærende indervægge samt under husets stabiliserende vægge.

Hvis terrændækket er uisoleret, eller isoleringen er placeret over betondækket, kan der ses bort fra linjetabet ved skillevægsfundamenter.

Bestemmelse

For linjetab ved sammenbygningsdetaljer, som ofte findes i ældre byggeri, fremgår:

  • Skillevægsfundament mellem uopvarmet kælder og krybekælder jf. tabel 2 i kapitel 4.7.3.4.
  • Samlingen mellem terrændæk i nyere tilbygning og kælderydervæg/krybekældervæg i oprindelig bygning jf. tabel 3 i kapitel 4.7.3.4.
  • Skillevægsfundament mellem opvarmet kælder og krybekælder registreres ikke.
  • Øvrige linjetab registreres efter DS 418.

Vejledning

(4.5.3.5, stk. 6)

Se sammenbygningsdetaljer i kapitel 4.7.3.4.