Afsnit 4.5.1

Metode til energimærkning

Bestemmelse

Der skal som udgangspunkt foreligge et entydigt grundlag for fastlæggelsen af transmissionskoefficienter af bygningsdele, jf. dog kapitel 4.5.1.2 om ”Bestemmelse af transmissionskoefficienter i skjulte konstruktioner”.

Bestemmelse

Energikonsulenten kan, hvis det er fagligt forsvarligt, forenkle registreringen af bygningsdele, hvis der fx er mindre variationer i isoleringstykkelser eller konstruktionsopbygninger.

Vejledning

(4.5.1.1, stk. 2)

Dette kan f.eks. være relevant ved registrering af loftrum hvor isoleringen ligger ujævnt, men hvor det vurderes at loftet generelt er isoleret med den samme isoleringstykkelse over alt.

Bestemmelse

Bestemmelse af transmissionskoefficienter i skjulte konstruktioner, skal ske for at afdække type og tykkelse af isolering i konstruktionerne.

Vejledning

(4.5.1.2, stk. 1)

Ved en skjult konstruktion forstås hulrum, terrændæk, etageadskillelse, lukket skunk m.v.

Bestemmelse

Der skal foreligge et klart og entydigt grundlag for bestemmelse af transmissionskoefficienter i skjulte konstruktioner.

Kontrollen af om der foreligger et klart og entydigt grundlag kan eksempelvis tage udgangspunkt i måltagning, byggeskik i forhold til opførelses- eller renoveringstidspunkt og det på dette tidspunkt gældende bygningsreglement samt bygningens isoleringsniveau.

Vejledning

(4.5.1.2, stk. 2) 

Et klart og entydigt grundlag kan fx være med udgangspunkt i:

  • Bygningstegninger
  • Hulmursattest
  • Dokumentation for udført arbejde

Bestemmelse

Hvis der ikke foreligger et klart og entydigt grundlag som beskrevet ovenfor, skal der, hvis der er givet tilladelse til det, foretages en destruktiv undersøgelse, for at afdække type og tykkelse af isolering i konstruktionerne.

Destruktive undersøgelser skal gennemføres således, at skaden fra den destruktive undersøgelse kan udbedres på enkel måde.

Den destruktive undersøgelse, foretages som udgangspunkt som en boreprøve.

Vejledning

(4.5.1.2, stk. 3)

Se kap. 4.2 Indgåelse af aftale, ift. i hvilket omfang der kan foretages destruktive undersøgelser af de enkelte bygningsdele.

Boreprøven kan f.eks. foretages ved at bore hul i en fuge eller i en pudset overflade, som kan lukkes med mørtel eller ved at bore hul i en gipsplade, som kan lukkes med spartelmasse. Alternativt kan der bores på et sted, hvor det ikke har praktisk eller visuel betydning, at der efterlades et borehul (f.eks. i skunkrum eller ubenyttet loftsrum).

Bestemmelse

Det skal fremgå af energimærkningsrapporten, om der er foretaget destruktive undersøgelser, samt hvor i bygningen. Energikonsulenten skal endvidere kunne dokumentere, hvor boreprøverne er foretaget.

Vejledning

(4.5.1.2, stk. 4)

I indberetningsprogrammet sker angivelsen gennem et afkrydsningsfelt.

Her skal energikonsulenten vælge, om der er foretaget destruktive undersøgelser eller ej.

I energimærkningsrapporten, vil der fremgå en standardtekst, alt efter om der er foretaget destruktive undersøgelser.

Er der foretaget destruktive undersøgelser, vil der i et nyt felt skulle beskrives, hvor undersøgelserne er foretaget.

Hvis der er givet tilladelse til destruktive undersøgelser, men disse ikke er foretaget, da den skjulte konstruktion er bestemt ud fra et klart og entydigt grundlag, som beskrevet i stk. 2, beskrives dette i stedet, i feltet.

Det kan yderligere angives i beskrivelsen, af den enkelte konstruktion, om der er foretaget en destruktive undersøgelse.

Bestemmelse

Hvis der ikke foreligger et entydigt materiale om skjulte konstruktioner, og der ikke kan gennemføres destruktive undersøgelser, skal der gennemføres en opmåling og visuel inspektion.

På grundlag heraf skal konsulenten anlægge en vurdering af transmissionskoefficienter.

Vejledning

(4.5.1.2, stk. 5)

Ved vurdering af transmissionskoefficienter kan der fx tages udgangspunkt i:

  • Byggeskik
  • Bygningsreglementets minimumskrav for opførelsestidspunktet
  • Oplysninger fra bygningsejer
  • Oplysninger fra tidligere energimærkning

Se relevante uddrag fra tidligere bygningsreglementer i den digitale håndbog, under vejledning: www.hbemo.dk.

Bestemmelse

I energimærkningsrapporten skal det fremgå i statusbeskrivelsen for den pågældende konstruktion, hvad der er vurderet, hvorledes dette er vurderet, og hvorvidt der er usikkerhed om registeringen.