Afsnit 4.5.5

Bestemmelse af temperaturfaktor (b-faktor) for de dele af klimaskærmen, som vender mod uopvarmede, delvist opvarmede rum eller mod det fri

Bestemmelse

Temperaturfaktoren (b-faktor) tager hensyn til to forhold:

  • At der på den udvendige side af en bygningsdel kan være en anden temperatur end udelufttemperaturen.
  • At der på den indvendige side kan være en anden temperatur end rumtemperatur.

Bestemmelse

Temperaturfaktoren, ”b” benyttes for at korrigere varmetabet.

Vejledning

(4.5.5, stk. 2)

Dele af klimaskærmen, som ikke vender mod det fri (f.eks. terrændæk mod jord), har mindre varmetab end de arealer, som vender mod det fri. Dele, som vender mod et uopvarmet rum med solindfald (f.eks. en udestue), kan desuden få et varmetilskud herfra.

For uopvarmede rum med tekniske installationer, vil b-faktoren for den del af klimaskærmen, der vender mod det opvarmede rum, være den samme som b-faktoren for den tekniske installation.

Bestemmelse

Temperaturfaktoren 1,0 skal anvendes for de bygningsdele, der vender mod det fri.

Vejledning

(4.5.5, stk. 3)

Standardværdier for temperaturfaktoren ”b” for klimaskærmen kan ses i kapitel 4.7.5.

Bestemmelse

Temperaturfaktoren 0,7 skal anvendes for:

  • Terrændæk uden gulvvarme.
  • Kældergulve uden gulvvarme.
  • Kælderydervægge i mere end 2 meters dybde.
  • Kælderydervægge inde under bygninger.
  • Kælderydervægsfundamenter i mere end 2 meters dybde, forudsat at der ikke er gulvvarme i rummene.
  • Kælderydervægsfundamenter inde under bygninger, forudsat at der ikke er gulvvarme i rummene.

Bestemmelse

Temperaturfaktoren, ”b” kan udregnes for kældre, der indeholder varmeproducerende og varmefordelende anlæg, eller man kan anvende tabelværdierne i kapitel 4.7.5.

Vejledning

(4.5.5, stk. 5)

Beregning af b-faktoren kan foretages i indberetningsprogrammerne under skemaet uopvarmede rum.

Bestemmelse

For de dele af klimaskærmen, som ikke vender mod det fri, kan b-faktoren beregnes ud fra at følgende data registreres, på samme måde som under afsnittet vægge, gulve og lofter:

1) Hvilken type uopvarmet rum, der er tale om.

2) Arealet af den pågældende del af klimaskærmen (arealer, hvor forholdene er ens, kan slås sammen).

3) U-værdi og areal af bygningsdel(e), som giver varmetab fra uopvarmet rum til omgivelserne.

4) Ventilationsforhold og udluftningsforhold.

Vejledning

(4.5.5, stk. 6)

Beregning af b-faktoren kan foretages i de godkendte indberetningsprogrammer, som er udviklet til brug for energimærkningen.