Afsnit 1.5

Indhold i energimærkning, herunder skalaen

Bestemmelse

Ved indberetning af energimærkningsrapporter skal der anføres en række stamdata. Nedenfor er angivet særlige regler i forbindelse med indberetningen for visse stamdata.

Vejledning

(1.5, stk. 1)

Stamdata er f.eks. bygningens adresse, kommunenr., BFE-nr., bygningsnr., opførelsesår, anvendelse, boligareal ifølge BBR, erhvervsareal ifølge BBR, boligareal opvarmet, erhvervsareal opvarmet m.m.

Bestemmelse

Bygningens adresse (vejnavn, husnummer, postnummer og by) skal angives. Der skal anvendes korrekt format.

Vejledning

(1.5.1, stk. 1)

Som f.eks. ”Nørregade 7”. Husnummeret er altid på 1 til 3 cifre og eventuelt et bogstav. Betegnelser som ”Nørregade 7–11” må ikke bruges. Bygningens adresse er den adresse, som er opgivet på BBR-meddelelsen.

Bestemmelse

Ved energimærkning af en bygning med flere adresser og/eller opgange/dørnumre skal samtlige adresser fremgå af energimærkningsrapportens forside.

Vejledning

(1.5.1, stk. 2)

  • I rapportens adressefelt anføres som altid adressen for bygningen ifølge BBR.
  • I indberetningsprogrammerne er et felt, som normalt anvendes til at anføre bebyggelsens kaldenavn eller lignende, her er der plads til at anføre alle veje/gader og opgangsnumre, som energimærkningen dækker

Et eksempel kunne være:

  • Venedigvej 1, 2300 København S.
  • Uddybning med alle opgange/adresser, der er omfattet af energimærkningen. = Venediggaarden på Venedigvej 1-7 og Øresundsvej 110-112.

Bestemmelse

Oplysninger i indberetningsprogrammet valideres med oplysningerne om bygningens adresse fra BBR. I visse tilfælde kan bygninger undtages fra valideringen, før indberetning kan gennemføres.

Vejledning

(1.5.1, stk. 3)

Eksempler på bygninger, der skal undtages fra validering, før indberetning kan gennemføres, er:

  • Bygninger, der pga. sikkerhedsklassifikation optræder uden anvendelse.

Bestemmelse

Energikonsulenten skal sikre, at adresse for bygningen passer sammen med kommune-, BFE og bygningsnr.

Vejledning

(1.5.2, stk. 1)

Kommune-, BFE- og bygningsnr. kan slås op på www.boligejer.dk, under BBR-meddelelse, eller i OIS-registeret.

Bestemmelse

Ved energimærkning af rækkehuse, hvor den enkelte boligenhed ikke er registreret som én bygning i BBR, sker identificering, udover den i stk. 1 angive metode, også sammen med adressen for boligenheden. Adressen angives med vejnavn, husnummer (evt. i kombination med et bogstav), og evt. dørplacering (tv, mf eller th).

Vejledning

(1.5.2, stk. 2)

Den nøjagtige adresse for enheden kan slås op i OIS via de indberetningsprogrammer, der benyttes til energimærkningen.

Bestemmelse

Bygningens opførelsesår og om-/tilbygningsår skal fremgå af energimærkningen, når dette er angivet i BBR.

Om-/tilbygningsår, som ikke er registreret i BBR, kan anføres i ”energikonsulentens supplerende kommentarer”.

Bestemmelse

Energimærkningen skal indberettes med den hovedanvendelseskode, som fremgår af BBR, jf. dog stk. 4.

Bestemmelse

Anvendelseskoden fremgår af BBR-meddelelsen. Hvis anvendelseskoden i BBR-meddelelsen ikke er korrekt, eller energimæssige forhold er registeret forkert i BBR, bør energikonsulenten afbryde energimærkningen og bede ejer om at opdatere BBR, for efterfølgende at energimærke korrekt.

Energikonsulenten skal, hvor ovenstående ikke er muligt, udarbejde og indberette med den i BBR anførte anvendelseskode og skrive en bemærkning i energimærkningsrapporten om, at der er fejl i BBR i energikonsulentens supplerende kommentarer.

Vejledning

(1.5.4, stk. 2)

Når Energikonsulenten gør ejeren opmærksom på mulig forkert registrering i BBR, kan energikonsulenten f.eks. indhente fuldmagt fra boligejer til at ændre BBR-oplysningerne.

Problemet kan være aktuelt ved f.eks. parcelhuse, som er blevet opdelt i to enheder, og hvor dette ikke fremgår af BBR.

Derudover ved parcelhuse, hvor et udhus, dvs. en BBR-kode, der ikke skal energimærkes, er blevet inddraget til bolig.

Bestemmelse

Indeholder en bygning flere anvendelseskoder, skal energikonsulenten udarbejde energimærkningen i overensstemmelse hermed.

Vejledning

(1.5.4, stk. 3)

BBR-meddelelse kan for en bygning indeholde flere anvendelseskoder, hvor der dog er angivet en hovedanvendelse.

Bestemmelse

I det tilfælde, der ligger en byggesag med ændret anvendelse ved kommunen, skal energimærkning ske efter den nye anvendelse, som er anført i byggetilladelsen.

Bestemmelse

Der indsættes et digitalt foto af bygningen i energimærkningsrapporten, som tydeligt viser den energimærkede bygning. Fotoet skal være i farver, og formatet er b 110 mm x h 74 mm.

Vejledning

(1.5.5, stk. 1)

Hvis der er flere bygninger i energimærkningsrapporten, bør der anvendes et billede, der beskriver alle bygningerne bedst muligt. Der kan kun uploades ét billede pr. rapport.

For enfamiliehuse kan det være en god ide at tage billedet fra vejsiden, som alle har adgang til.

Bestemmelse

Navnet på den energikonsulent, som har udarbejdet energimærkningen, skal fremgå af rapporten.

Bestemmelse

Navn og CVR-nummer på det ansvarlige certificerede energimærkningsfirma, der står for udarbejdelsen af energimærkningen, skal fremgå af rapporten.