Afsnit 1.1

Introduktion

Energimærkninger udføres af energikonsulenter, der er ansat i et certificeret energimærkningsfirma. Et certificeret energimærkningsfirma skal overholde ”bekendtgørelse om energimærkning af bygninger ” som er offentliggjort på retsinformationen ”www.retsinformation.dk”. Ved udførelse af energimærkninger skal reglerne i Håndbog for Energikonsulenter 2023 (HB2023) følges.

Håndbogen er opdelt i to spalter. Spalten til venstre indeholder juridisk bindende regler, der skal overholdes ved udarbejdelse af energimærkninger, og spalten til højre indeholder vejledende kommentarer til de bindende regler.

Bilag 1 er regler af almen karakter ved udførelse af energimærkninger.

Bilag 2 anvendes ved energimærkning af nye bygninger.

Bilag 3 anvendes ved energimærkning uden bygningsgennemgang.

Bilag 4 anvendes ved energimærkning af eksisterende bygninger efter ”beregnet forbrug”, for både enfamiliehuse og flerfamiliehuse.

Tekniske bilag og tabeller, der alle er af vejledende karakter, fremgår af denne håndbogs bilag 4, kapitel 4.7.

HB2023 rummer ændringer, tilføjelser og forenklinger til Statens Byggeforskningsinstituts anvisning nr. 213 (SBi-anvisning 213) og skal derfor ses i sammenhæng med denne. Det betyder, at SBi-anvisning 213 anvendes, hvis denne håndbog ikke beskriver forholdet. Desuden bygger HB2023 på en række forskellige forskrifter, normer og standarder, som energikonsulenten skal have kendskab til. Såfremt HB2023 afviger fra andre forskrifter, normer og standarder, er det HB2023, der er gældende.

HB2023 kan således ikke stå alene, og hvis der er områder, hvor der opstår tvivl, eller som ikke er behandlet i HB2023, skal energikonsulenten søge oplysninger i andre forskrifter. Det er således en forudsætning for udarbejdelse af energimærkninger for enfamiliehuse, at energikonsulenten bl.a. har rådighed over og kendskab til de gældende:

  • SBi-anvisning 213 og til det enhver tid gældende SBi-beregningsprogram.
  • Gældende bygningsreglement.
  • DS 418, Beregning af bygningers varmetab.
  • DS 439, Norm for vandinstallationer.
  • DS 447, Ventilation i bygninger.
  • DS 452, Termisk isolering af tekniske installationer.
  • DS 469, Varme- og køleanlæg i bygninger.

For udarbejdelse af energimærkninger for flerfamiliehuse er det, udover ovenstående forskrifter, en forudsætning, at energikonsulenten har rådighed over og kendskab til:

  • DS/EN 12464-1, Lys og belysning - Belysning ved arbejdspladser - Del 1: Indendørs arbejdspladser.