Ejeroplysningsskema til brug ved energimærkning af bygninger

Ejers oplysninger om bygningen til brug for energimærkning

Bygningens BBR nummer

 

Ejers navn

 

Ejers adresse

 

Ejers e-mail

 

Navn og adresse på kontaktperson på ejendommen (administrator, varmemester el. lign.)

 

Tlf. og/eller e-mail for kontaktperson på ejendommen

 

Rekvirenten af en energimærkningsrapport skal i egen interesse give konsulenten så fyldestgørende oplysninger om bygningens konstruktioner og installationer som muligt.

Såfremt rekvirenten ikke bidrager med oplysninger til brug for energimærkningen, kan det resultere i en ukorrekt en­ergimærkningsrapport.

Det er derfor hensigtsmæssigt at udlevere følgende dokumenter til energikonsulenten forud for energimærkningen. I det omfang intet andet er nævnt, gælder dokumentationen for alle kategorier af bygninger.

 • Oplysninger om bygningens anvendelse samt bruttoareal og opvarmet areal

 • Kopi af seneste rapport vedrørende oliekedeltest (findes i bygninger som har fået foretaget lovpligtigt kedeleftersyn i perioden 2006-2013)

 • Kopi af seneste rapport vedrørende energimærkning

 • Kopi af tidligere varmesynsrapport eller rapport fra varmekonsulent (VKO)

 • Kopi af driftsjournal for bygninger der ønskes energimærket efter målt forbrug, jf. energimærkningsbekendtgørelsens § 12, stk. 3 og 4

 • Navn og adresse mv. samt oplysninger om evt. administrator (flerfamiliehuse, handel, service og offentlige byg­ninger)

 • Kopi af årsopgørelse inklusive udgifter for det seneste års varmeforbrug eller oplysninger om det seneste års varmeforbrug og udgifterne hertil

 • Eventuelt varmeregnskab (flerfamiliehuse)

 • Årsopgørelser for el og vand, også hvis det er en lejer, som betaler for forbruget inkl. aktuelle priser for el og vand

 • Bygningstegninger (plan, snit og facader med beskrivelse af isoleringsmængder)

 • Særlige oplysninger eller eftersynsrapporter vedrørende ventilations- og køleanlæg

 • Oplysninger om ombygninger og andre bygningsforandringer, som enten allerede er planlagt eller som overvejes af bygningsejer.

Øvrigt materiale af relevans for energimærkningen

Rekvirenten bedes endvidere give følgende oplysninger med eventuel foreliggende dokumentation til konsulenten, i det omfang rekvirenten har kendskab til disse:

Hulmurs-/gulvisolering

Del af mur/gulv

Uisoleret

Isoleringstykkelse (mm)

Dato for evt. attest

Hulmur

 

 

 

Terrændæk

 

 

 

Krybekælder

 

 

 

Tagisolering

Del af tag

Uisoleret

Isoleringstykkelse (mm)

Dato for tegning

Hanebåndsloft

 

 

 

Skråvæg

 

 

 

Lodret skunk

 

 

 

Vandret skunk

 

 

 

Planlagte bygningsændringer

Rekvirenten kan med fordel oplyse om evt. overvejede bygningsforandringer, nye belysningsanlæg mv. Energikon­sulenten kan derved tage stilling til, om der i forbindelse med disse kan stilles særlige krav om energieffektivitet. For mange energibesparelser gælder, at de er særlig rentable i forbindelse med at der alligevel foretages bygningsforandringer. Og energikonsulenten skal derfor konkret oplyse om besparelsesforslag, der med fordel kan gennemføres i forbindelse med reno­vering eller lignende.

Driftstider (kun for bygninger indenfor handel, service og den offentlige sektor)

Konsulenten har brug for oplysninger om driftstider i forbindelse med bygningens tekniske installationer herunder ventilationsanlæg, varmeanlæg og belysningsanlæg.

Undertegnede bekræfter hermed, at jeg i videst muligt omfang har udleveret ovenstående oplysninger, og at jeg er opmærksom på, at manglende oplysninger kan medføre en ukorrekt energimærkningsrapport.

Rekvirent

Navn:

Underskrift:

Dato for oplysninger: