Aftale om energimærkning af enfamiliehus

Denne aftale omfatter udførelsen af en energimærkning af enfamiliehus med BBR anvendelseskode 110, 120 eller 130, 131 og 132 (stuehus, parcelhus eller række/kædehus), der er taget i brug.

Energimærkningen udføres i henhold til Lov om fremme af energibesparelser i bygninger og regler udstedt i medfør heraf og udgør den lovpligtige energimærkning, som skal foreligge ved salg, udleje eller overdragelse af bygningen.

1. Aftalen omfatter (og kan ikke omfatte andre ydelser)

  • Udarbejdelse af en energimærkning efter de gældende regler

  • Elektronisk indberetning af energimærkningen til Energistyrelsen og udlevering af rapport for energimærkningen til rekvirenten.

2. Bygningens adresse, BBR-nummer og opførelsesår

Vej og nr.

 

Postnr. og by

 

Kommune

 

BBR-nr.

 

Etageareal iht. BBR (m²)

 

Bygningen er opført år:

 

3. Destruktive undersøgelser

Skal udfyldes for bygninger opført før 1980.

Rekvirenten af energimærkningen tillader, at der foretages destruktive undersøgelser

Sæt kryds

Ja

Nej

Destruktive undersøgelser indebærer, at der bores huller med diameter på ca. 10 mm i vægge, etageadskillelser eller lofter for at bestemme isoleringsstandarden. Hullerne placeres således, at de kan udbedres på en enkelt måde.

Hvis rekvirenten ikke tillader, at der udføres destruktive undersøgelser, kan det medføre, at energimærket bliver mangelfuldt, uden at energimærkningsfirmaet efterfølgende kan holdes ansvarlig herfor.

4. Honorar

Honorar for energimærkningen

 Kr. i alt inkl. moms

 

Der er fastsat maksimumhonorarer for udførelsen af en energimærkning, hvis bygningen er mindre end 300 m². Disse fremgår af ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger. Maksimumhonoraret reduceres, hvis bygningen er opført efter 1980, der foreligger en energimærkning af bygningen, som er udarbejdet efter den 1. september 2006, eller hvis det certificerede energimærkningsfirma modtager målfaste bygningstegninger, som indeholder information om rørlængder og -dimensioner samt om isoleringstykkelser i skjulte konstruktioner (se nedenfor afsnit om bilag til aftalen).

5. Bilag til aftalen

Bilag til aftalen

Afkryds

Ja

Nej

Ejeroplysningsskema

 

 

Udskrift til BBR-ejermeddelelse

 

 

Eventuel rapport vedrørende energimåling af oliefyr

 

 

Kopi af årsopgørelse for varme

 

 

Kopi af årsopgørelse for el

 

 

Kopi af årsopgørelse for vand

 

 

Bygningstegninger

 

 

Hulmursattest for isolering af hulmur

 

 

Elektronisk fil for tidligere energimærkning indberettet efter 1. september 2006

 

 

Målfaste bygningstegninger med information om rørlængder og isoleringstykkelser

 

 

Øvrige bilag:

Dato:

Energimærkningsfirma:

Firmanavn:

Underskrift:

Rekvirent:

Navn:

Underskrift: