Aftale om energimærkning af nyopført bygning

Denne aftale omfatter udførelsen af en energimærkning af en nyopført bygning med BBR anvendelseskode 110, 120, 130, 131, 132, 140, 150, 190, 311, 312, 313, 314, 315, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 329, 331, 332, 333, 334, 339, 390, 411, 412, 413, 415, 419, 421, 422, 429, 431, 432, 433, 439, 441, 442, 443, 444, 449, 520, 521, 522, 529, 531, 532, 533, 534, 535, 539 og 590, der ikke er taget i brug (se vedlagte vejledning for en forklaring af BBR-anvendelseskoderne).

Energimærkningen udføres i henhold til Lov om fremme af energibesparelser i bygninger og regler udstedt i medfør heraf og udgør den lovpligtige energimærkning, som skal foreligge ved salg, udleje eller overdragelse af bygningen.

1. Aftalen omfatter (og kan ikke omfatte andre ydelser)

  • Udarbejdelse af en energimærkning efter gældende regler

  • Elektronisk indberetning af energimærkningen til Energistyrelsen og udlevering af rapport for energimærkningen til rekvirenten

2. Bygningens adresse, BBR-nummer og opførelses år

Vej og nr.

 

Postnr. og by

 

Kommune

 

BBR-nr.

 

Etageareal iht. BBR (m2)

 

Bygningen er opført år:

 

3. Byggetilladelse

Rekvirenten har udleveret kommunens byggetilladelse til det certificerede energimærkningsfirma.

4. Opdateret xml-fil

Rekvirenten har udleveret en opdateret xml-fil, der dokumenterer bygningens klimaskærm og tekniske anlæg.

5. Honorar

 

Kr. i alt inkl. moms

Honorar for energimærkningen

 

Der er fastsat maksimumshonorarer for bygninger med anvendelseskode 110, 120, 130, 131, 132 og 140 (etageboliger) under 300 m². Se disse på ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger. Maksimumshonoraret reduceres, hvis det certificerede energimærkningsfirma modtager målfaste bygningstegninger, som indeholder information om rørlængder og -dimensioner samt om isoleringstykkelser i skjulte konstruktioner (se nedenfor afsnit om bilag til aftalen).

6. Bilag til aftalen

 

Sæt kryds

Ja

Nej

Byggetilladelse

 

 

Blowerdoor test (tæthedsprøvning)

 

 

Opdateret xml-fil fra energirammeberegning foretaget af bygherrens rådgiver

 

 

Udskrift af BBR-ejermeddelelse

 

 

Tekniske data for det varmeproducerende anlæg samt andre tekniske anlæg i bygningen

 

 

Målfaste bygningstegninger med information om rørlængder og -dimensioner samt isoleringstykkelser i skjulte konstruktioner (f.eks. ydermure, gulve, skråvægge og lukkede tage)

 

 

Øvrige bilag:

Dato:

Energimærkningsfirma:

Firmanavn:

Underskrift:

Rekvirent:

Navn:

Underskrift: