Afsnit 2.3

Energimærkningens indhold

Bestemmelse

Energimærkningsrapporten for nyopførte bygninger skal indeholde følgende elementer:

1) Bygningens energimærke.

2) En vurdering af om bygningsreglementets krav til dimensionerende transmissionstab er overholdt jf. dog kap. 2.3.2, stk. 2.

3) En vurdering af om kravene til mindste varmeisolering (herunder e-ref. for vinduer) af bygningsdele samt effektivitet m.v. af varmefordelings-, ventilations- og fyringsanlæg m.v. er opfyldt.

4) En beskrivelse af eventuelle afvigelser mellem bygningen og byggetilladelsen.

5) Energikonsulentens konklusion.

Vejledning

(2.3, stk. 1, nr. 1)

Bygningens energimærke er selve karakteren, f.eks. A2015. Energimærkningen indeholder alene et energimærke, såfremt bygningen lever op til energikravene, der ligger til grund for byggetilladelsen.

Bestemmelse

Bygningens energimærke udtrykker bygningens energieffektivitet. Dette beskrives ved at indplacere bygningen på en energimærkeskala.

Ved beregning af det samlede energibehov til brug for indplacering af bygningen på energimærkeskalaen, skal energiforbruget af de enkelte energiformer ganges med en energifaktor, som fremgår af bygningsreglementet. Det sker automatisk i programmerne til indberetning af energimærker.

Vejledning

(2.3.1, stk. 1)

  • A2020 svarer til en bygning, der opføres som bygningsreglementets lavenergiklasse.
  • A2015 svarer til en bygning, der opføres efter bygningsreglement 2015 eller 2018.

Indplacering på skalaen fremkommer ved en beregning af bygningens behov for energitilførsel pr. kvadratmeter opvarmet areal (energirammen). Det fremgår af energimærkeskalaen, hvorledes en bygning indplaceres afhængig af energibehovet pr. m2. Energimærkeskalaen findes på hbemo.dk.

Bestemmelse

Beregningen af energibehovet skal ske ved brug af beregningskernen for det i byggetilladelsen gældende bygningsreglement.

Vejledning

(2.3.1, stk. 2)

Kravene til energirammen fremgår af det i byggetilladelsen gældende bygningsreglement. Hvis byggetilladelsen f.eks. er udstedt i henhold til BR18, skal beregningen af energibehovet ske ved brug af beregningskernen for dette bygningsreglement.

Bestemmelse

Der kan kun udarbejdes det energimærke, som overholder alle de energimæssige krav i forhold til bygningsklassen.

Vejledning

(2.3.1, stk. 3)

Hvis en bygnings energibehov overholder kravene til A2020, men ikke overholder kravene til f.eks. tæthed, dimensionerende transmissionstab m.v., kan bygningen ikke opnå et A2020 energimærke.

Bestemmelse

Til opgørelse af de årlige energiudgifter skal energikonsulenten angive den aktuelle energipris inklusiv afgifter og moms for de forskellige energiformer, der anvendes i bygningen.

Vejledning

(2.3.1, stk. 4)

Den aktuelle pris kan f.eks. indhentes på:

Aktuelle priser er ikke nødvendigvis den timebaserede dagspris, men kan godt være energikonsulentens bedste vurdering ud fra den seneste tendens.

Den aktuelle energipris kan for bygninger, som har el som primær forsyning, og hvor dette fremgår af energirammeberegningen, være den reducerede elpris.

Bestemmelse

Energimærkningsrapporten skal indeholde energikonsulentens vurdering af, om bygningen lever op til bygningsreglements krav til det dimensionerende transmissionstab jf. dog stk. 2.

Vejledning

(2.3.2, stk. 1)

Kravene til det dimensionerende transmissionstab fremgår af det i byggetilladelsen gældende bygningsreglement.

Bestemmelse

Ombygninger, ændret anvendelse og midlertidige flytbare pavilloner, hvor der ikke er anvendt energirammeberegning, skal ikke indeholde denne vurdering.

Bestemmelse

Energimærkningsrapporten skal indeholde energikonsulentens vurdering af, om bygningen lever op til bygningsreglements krav til mindste varmeisolering af bygningsdele, varmefordelingsanlæg og fyringsanlæg.

Vejledning

(2.3.3, stk. 1)

Kravene til mindstevarmeisolering fremgår af det i byggetilladelsen gældende bygningsreglement.

Bestemmelse

Energikonsulenten skal registrere afvigelser i forhold til kravene, der ligger til grund for byggetilladelsen. Det vil sige, om bygningen overholder følgende:

1) Den energiramme, som er givet i byggetilladelsen.

2) Kravene til det dimensionerende transmissionstab.

3) Bygningsreglementets krav til energiforbrug og installationer.

Vejledning

(2.3.4, stk. 1)

Det er ikke alle krav til installationer som fremgår af bygningsreglementet, men kun dem der har indflydelse på energiforbruget, som skal registreres.

Bestemmelse

På grundlag af en bygningsgennemgang og den nødvendige dokumentation, konkluderer energikonsulenten, om bygningen lever op til energikravene, der ligger til grund for byggetilladelsen eller ej.

Bestemmelse

Det skal endvidere anføres i rapporten, om bygningen overholder energirammen, det dimensionerende varmetab samt bygningsreglementets krav til installationer og energiforbrug.

Bestemmelse

Hvis der er udført ændringer af bygningen i forhold til forudsætningerne i byggetilladelsen, skal dette anføres i energimærkningsrapporten.

Bestemmelse

Hvis ovennævnte krav er opfyldt anføres det i energimærkningsrapporten, at bygningen lever op til energikravene, der ligger til grund for byggetilladelsen.

Bestemmelse

Hvis et eller flere af kravene ikke er opfyldt, får bygningen ikke tildelt et energimærke i energimærkningsrapporten. Derudover anføres i energimærkningsrapporten, at bygningen ikke lever op til energikravene, der ligger til grund for byggetilladelsen.

Det anføres i energimærkningsrapporten, hvorfor bygningen ikke lever op til energikravene.

Vejledning

(2.3.5, stk. 5)

Hvis konsulenten under bygningsgennemgangen konstaterer afvigelser, der samlet set vil indebære, at konsulenten med stor sikkerhed kan afgøre, at bygningen ikke kan leve op til kravet i energirammen, kan energikonsulenten vælge at afbryde energimærkningen, selv om konsulenten ikke har vurderet alle elementer i mærkningen.

Bestemmelse

Hvis energikonsulenten har afbrudt bygningsgennemgangen, fordi energikravene i byggetilladelsen ikke er opfyldt, og der er sikkerhed for, at bygningen ikke lever op til disse krav, skal energikonsulenten redegøre for afvigelserne og begrunde, hvorfor disse medfører, at bygningen ikke kan leve op til kravene.