Afsnit 2.2

Indhold i energimærkning, herunder skalaen

Bestemmelse

Inden udarbejdelsen af energimærkningen påbegyndes, skal der mellem det certificerede firma og rekvirenten eller dennes befuldmægtigede foreligge en aftale inklusiv grundlaget for energimærkningen.

Aftalen og grundlaget skal mindst indeholde følgende punkter:

1) At aftalen omfatter energimærkning i henhold til gældende retningslinjer.

2) Bygningens adresse, kommunenr., BFE-nr., bygningsnr. og etageareal ifølge BBR.

3) At rekvirenten udleverer byggetilladelsen for bygningen, hvoraf det fremgår, hvilket bygningsreglement bygningen lever op til, og om der er givet dispensationer for bygningen.

4) At rekvirenten udleverer en opdateret energirammeberegning som xml-fil, der dokumenterer, om bygningen overholder kravene til energirammen. Det vil sige, at hvis der i løbet af byggeriet er lavet ændringer, skal det rettes til i energirammeberegningen.

For ombygninger, ændret anvendelse og midlertidige flytbare pavilloner er der efter bygningsreglementet alternativer til energirammen, hvorfor der ikke kræves en energirammeberegning for disse bygninger

5) Dokumentation for trykprøvning skal foreligge, hvis byggetilladelsen sætter krav herom, eller der er gennemført trykprøvning.

6) Opdaterede bygnings- og installationstegninger, der viser udførte forhold.

7) Energidata på vinduer, døre og porte, og/eller dokumentation for at bygningsreglementets krav til energibalance er opfyldt.

8) Data på varmeanlæg, brugsvandsanlæg og cirkulationspumper.

9) Funktionsafprøvning eller nødvendigt dokumentation for ventilationsanlæg i henhold til bygningsreglementet, såfremt bygningen ikke er naturlig ventileret.

10) Funktionsafprøvning eller nødvendigt dokumentation af varme- og køleanlæg i henhold til bygningsreglementet.

11) Data på vedvarende energi, såfremt det er installeret i bygningen.

12) Funktionsafprøvning i henhold til bygningsreglementet på belysningen, ved andre bygninger end boliger.

13) Honorar for opgaven.

14) Eventuelle bilag.

Vejledning

(2.2, stk. 1, nr. 2)

Hvis der ved indberetningstidspunktet ikke foreligger oplysninger om etagearealer i BBR, angives disse med 0.

(2.2, stk. 1, nr. 4)

Efter bygningsreglementet skal der for nye bygninger foreligge en energiramme, der omfatter bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og belysning. Men for ombygninger, ændret anvendelse og midlertidige flytbare pavilloner skal der ikke foreligge en energirammeberegning. Her kan energikonsulenten i stedet forholde sig til om de alternative energikrav er opfyldte.

Tilbygninger er undtaget fra energimærkning af nye bygninger. Dette fremgår af kap. 5 i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

(2.2, stk. 1, nr. 6)

F.eks. tegninger som plan, snit, facade osv.

(2.2, stk. 1, nr. 7)

Energidata på vinduer, døre og porte, skal oplyse data som: U-værdier, Glasandel Ff, Solvarmetransmittans g, mm. til brug for beregning af bygningens energiforbrug.

Hvis vinduer, døre og porte indtastes med vægtede gennemsnit, skal dette gøres inden for rammerne beskrevet i SBi-anvisning 213.

(2.2, stk. 1, nr. 11)

Dvs. energidata såsom solceller, solvarmeanlæg, varmepumper osv.

Bestemmelse

Energikonsulenten skal bede om en opdateret energirammeberegning som xml-fil, hvis energirammeberegningen ikke er opdateret, er fejlbehæftet, eller af anden grund ikke overholder kravene til energirammeberegninger ifølge SBi-anvisning 213 jf. dog stk. 1, nr. 4.

I det tilfælde, hvor ændringer kan dokumenteres, kan energikonsulenten selv foretage opdateringen. Med dokumentation menes, når energikonsulenten alene viderefører data fra modtaget dokumentation til energirammeberegningen, for f.eks. ventilation eller bygningens tæthed. I det tilfælde, hvor energikonsulenten foretager ændringer i energirammeberegningen, skal det fremgå under ”energikonsulentens supplerende kommentar”, hvilke ændringer der er foretaget.

Vejledning

(2.2, stk. 2)

Opdateringer, der alene vedrører tekstændringer eller andre ”ikke-beregningsmæssige” ændringer, kan ikke kræves opdateret.

Hvis energikonsulenten selv opdaterer energirammeberegningen vil f.eks. energikonsulentens egne opmålinger ikke være tilstrækkelig dokumentation, hvorfor energikonsulenten i disse tilfælde skal bede om at få opdateret energirammeberegningen.

Bestemmelse

Hvis nødvendigt materiale ikke kan rekvireres, skal energikonsulenten konkludere, at bygningen ikke lever op til energikravene, der ligger til grund for byggetilladelsen.

Bestemmelse

Energimærkningen skal afspejle bygningens fysiske karakteristika og de faktiske forhold på tidspunktet for bygningsgennemgangen.