Afsnit 3.1

Energimærkning uden bygningsgennemgang

Bestemmelse

Bygninger, der kan energimærkes uden bygningsgennemgang, er bygninger med BBR anvendelseskoderne 110 (stuehus til landbrugsejendom), 120, 130 (fritliggende enfamilieshus) og 131 og 132 (række-, kæde-, eller dobbelthus). Bygningerne skal opfylde følgende kriterier:

1) Bygningen skal være opført maksimalt 25 år før energimærkningen.

2) Varmeforsyningen er olie, naturgas, fjernvarme, biobrændsel med centralvarmeanlæg, el og herunder varmepumpe.

3) Hvis ansøgningen om byggetilladelsen er indsendt til kommunen den 1. april 2006 eller senere, skal bygningen energimærkes inden færdigmelding til kommunen. Hvis denne energimærkning ikke har fundet sted, kan bygningen ikke energimærkes uden bygningsgennemgang.

Vejledning

(3.1.1, stk. 1)

Det forudsættes, at hele varmeforsyningen hidrører fra en af de nævnte varmeforsyninger. Der tages ikke hensyn til supplerende varmeinstallationer, som f.eks. solvarme, brændeovn, pejse og lignende.

(3.1.1, stk. 1, nr. 1)

Ved energimærkning forstås det tidspunkt, hvor energimærkningen uden bygningsgennemgang indberettes, og får en gyldighedsdato.

Det betyder, at der for bygninger, hvor byggetilladelsen er indsendt efter den 1. april 2006, skal være et energimærke efter reglerne for energimærkning af nye bygninger. Det er ikke tilstrækkeligt, at der forelægger energimærkning efter reglerne for eksisterende bygninger.

Bestemmelse

Der sendes et skema om oplysninger vedlagt en vejledning og erklæring til ejeren.

Vejledning

(3.1.2, stk. 1) (OBS: Fejl i henvisning på retsinformation)

Ejeren udfylder skema og underskriver erklæringen og sender dette til konsulenten. Energistyrelsens standardaftaleformular, som kan anvendes, findes på: www.hbemo.dk.

Bestemmelse

Ejeren skal udfylde skemaet med oplysninger og underskrive erklæring ved energimærkning uden bygningsgennemgang.

Oplysningerne, der skal fremgå, er:

 • Ejers navn.
 • Adresse.
 • Bygningens opførelsesår.
 • Bygningens størrelse (m² bolig- og erhvervsareal).
 • Bygningens BBR anvendelseskode.
 • Varmeinstallation og brændsel/varmeforsyning.
  Ved elvarme, om der er varmepumpe til opvarmning og varmt vand.

Af erklæringen skal fremgå:

 • At bygningen ikke har været underkastet omfattende ombygninger eller renoveringer, der påvirker den energimæssige ydeevne.
 • At eventuelle krav om energimærkning inden færdigmeldingen af bygningen er overholdt.

Bestemmelse

Energikonsulenten skal sikre, at oplysninger, som afleveres af ejeren jf. stk. 2, stemmer overens med bygningens oplysninger i BBR. Derudover skal energikonsulenten kontrollere, at erklæringen er underskrevet uden forbehold.

Bestemmelse

Energimærkning uden bygningsgennemgang kan ikke udarbejdes, hvis der er uoverensstemmelser mellem oplysningerne i BBR og ejerens oplysninger, samt erklæring jf. stk. 2.

Vejledning

(3.1.2, stk. 4) (OBS: Fejl i henvisning på retsinformation)

Oplysningerne kan hentes fra OIS. Konsulenten kan lave opslag i OIS via de indberetningsprogrammer, der benyttes til energimærkningen.

Bestemmelse

Der må maksimalt være en uoverensstemmelse på 10 % mellem ejerens oplysninger om bygningens størrelse og oplysningerne i BBR, ellers kan energimærkning uden bygningsgennemgang ikke udarbejdes.

Bestemmelse

Energimærkningsrapporten for nyere bygninger, der energimærkes uden bygningsgennemgang, indeholder følgende elementer:

1) Bygningens energimærke. Indplacering på skalaen afhænger af bygningens opførelsesår og varmeforsyning.

2) Bygningens grunddata.

3) En beskrivelse af energibesparelser, der kan overvejes ved renoveringer eller udskiftning af bygningsdele.

Vejledning

(3.1.3, stk. 1)

Bygningens energimærke udtrykker bygningens energieffektivitet. Dette beskrives ved at indplacere bygningen på en skala bestående af skalatrinene A2020, A2015, A2010, B, osv. til G.

Grænseværdierne for de forskellige skalatrin, findes på HBemo.dk, under vejledning.

Grunddata omfatter:

 • Bygningens anvendelse.
 • Opførelsesår.
 • Bygningens størrelse.
 • Varmeinstallation og brændsel/forsyning.

Energibesparelser ved renovering eller reparation afhænger af:

 • Bygningens opførelsesår.
 • Varmeforsyning.
 • Muligheder for konvertering.