Afsnit 4.5.4

Registrering af vinduer og yderdøre

Bestemmelse

Til brug for beregningen af varmetab og forslag til besparelser skal vinduer og yderdøre registreres efter metoden i DS 418.

Bestemmelse

Følgende oplysninger registreres for vinduer og døre:

1) Vindues- og dørareal i overensstemmelse med retningslinjerne i DS 418.

2) Elementtype, størrelse og solvarmetransmittans for vinduet/glaspartiet/døren.

3) Orientering og hældning.

4) Solafskærmning, Fc.

Ved automatisk solafskærmning bestemmes solafskærmningsfaktoren ”Fc” ved tabelopslag jf. kapitel 4.7.4.1.

Manuelt styret solafskærmning kan indregnes med halv effekt. For almindelige, indvendige, manuelt styrede gardiner og lignende kan der angives en resulterende solafskærmningsfaktor på 0,8.

I tilfælde uden solafskærmning sættes ”Fc” til 1,0.

5) Glasandel, Ff.

Vejledning

(4.5.4, stk. 2)

Solvarmetransmittans, ”g” og ”gw”:

Solvarmetransmittans angiver, hvor stor en del af solens varme der når gennem ruden/ruderne. Ruder har forskellig solvarmetransmittans, afhængig af antal lag og rudens belægning.

I vinduestabellerne i kapitel 4.7.4. vises solvarme-transmittansen som "g". Solvarmetransmittans er forskellige for forskellige rudetyper. Andre værdier end tabellerne kan anvendes for nye vinduer, se www.energivinduer.dk.

"Gw" er vinduets samlede g-værdi (rudens g-værdi x glasandel Ff). ”Gw” findes ikke i indberetningsprogrammet.

Hvis afskærmningsfaktoren f.eks. er 0,4, skal den derfor ved manuelt styret solafskærmning angives som (1,0 + 0,4) / 2 = 0,7. I boliger kan det eventuelt antages, at solafskærmningen ikke aktiveres om vinteren i opvarmningssæsonen, når der er opvarmningsbehov i bygningen. Angiv dette ved at sætte et minus foran solafskærmningsfaktoren.

Glasandel, ”Ff”: Glasandelen beregnes som forholdet imellem rudeareal og murhulareal. I energimærkning kan tabellernes glasandel ”Ff” anvendes uanset vinduernes størrelse.